تبلیغات
معماری به روز - سرای دوستی (مركز كودكان خیابانی)
 
چهارشنبه 19 تیر 1392 :: نویسنده : یاشار

محل مورد نظر برای طراحی، در منطقه 15، شهرداری تهران واقع می‌باشد. مطالعه ویژگیهای اقلیمی پروژه حاضر، بر اساس آمار 15 ساله (1344-1359 هـ .ش) ثبت شده در ایستگاه كلیماتیك مستقر در نمایشگاه بین‌المللی تهران انجام می‌یابد. ایستگاه نمایشگاه بین‌المللی در ارتفاع 1541 متری با عرض جغرافیایی 57  35 شمالی و طول جغرافیایی 25   51 قرار گرفته است.

در ابتدا توضیحاتی كلی در مورد موقعیت جغرافیایی شهر تهران آورده شده و سپس به تفصیل ویژگیهای اقلیمی منطقه مورد نظر بررسی شده است.

هدف از این مطالعات دستیابی به اطلاعاتی است كه از طریق آن، می‌توان معماری بناهای مورد نظر را تا حد امكان با شرایط و مقتضیات اقلیمی انطباق داد و شرایط زندگی و یا بهره‌گیری از فضاهای مجموعه را با وضعیت آب و هوایی محیط تنظیم نمود.

1-1- خلاصه روند دویست ساله توسعه و گسترش شهر تهران

شهر تهران از حدود دویست سال پیش كه پایتخت اعلام شد تا به امروز تحولات بسیاری را از سر گذرانیده است و طی ادوار مختلف توسعه، به كلان شهر كنونی تبدیل شده است. شهر تهران عمدتاً در سه مقطع گسترش یافته است؛ اول در زمان صفویه و قاجاریه، دوم در زمان پهلوی اول و سوم در زمان پهلوی دوم. حركت طبیعی گسترش شهر تهران طی دوران صفویه و قاجاریه و به حكومت رسیدن رضاشاه، دچار تحولات جدیدی شد. وسعت شهر تهران طی دوران كوتاه حكومت وی به سرعت افزایش یافت و از حدود 24 كیلومتر مربع در سال 1301 هـ . ش به حدود 45 كیلومتر مربع در سال 1320 هـ .ش رسید. یعنی مساحت شهر در ظرف كمتر از 20 سال، تقریباً دو برابر شد. هسته مركزی شهر نیز با توجه به جاذبه شمال شهر و شمیرانات به طرف آن كشیده می‌شود، به طوریكه امروزه مركز تهران از بازار به خیابان انقلاب تغییر مكان داده است، یعنی 4 كیلومتر حركت كرده است. در نقشه‌های گسترش شهر تهران در دوره‌های مختلف، این تغییرات به وضوح دیده می‌شود. جمعیت شهر تهران در طی سالهای 1166 هـ . ش تا 1365 هـ . ش از بیست هزار نفر به 6 میلیون نفر رسید. یعنی 300 برابر و وسعت شهر از 2/7 كیلومتر مربع به 620 كیلومتر مربع رسید یعنی وسعت شهر 76 برابر شد.

دانلودپایان نامه در ادامه مطلب. . .  

فهرست مطالب

عناوین                                                                                                           صفحه

مقدمه .................................................................................................................

فصل اول :

مطالعات اقلیمی و جغرافیائی منطقه: ........................................................................

1-1- خلاصه روند دویست ساله توسعه و گسترش شهر تهران:...................................

1-1-1- تاریخچه هسته تاریخی شهر تهران و مراحل توسعه فیزیكی شهر تهران

2-1-1- ساختار جمعیتی شهر تهران ......................................................................

2-1- موقعیت جغرافیائی .......................................................................................

3-1- موقعیت طبیعی ............................................................................................

4-1- پهنه بندی خطر زمین‌لرزه در تهران ................................................................

5-1- ویژگیهای اقلیمی:........................................................................................

1-5-1- دما ........................................................................................................

2-5-1- میزان بارش ............................................................................................

3-5-1- رطوبت نسبی ..........................................................................................

4-5-1- روزهای یخبندان .....................................................................................

5-5-1- روزهای بارانی .......................................................................................

6-5-1- باد ........................................................................................................

7-5-1- تأثیر جهات وزش باد در ساختمان ............................................................

8-5-1- تأثیر جهات تابش خورشید در استقرار ساختمان .........................................

9-5-1- ارتفاع بناها ............................................................................................

10-6-1- بررسی و نتیجه‌گیری از آمارهای موجود جغرافیائی و اقلیمی منطقه

7-1- احكام و ضوابط طراحی معماری ...................................................................

منابع و ماخذ فصل اول ..........................................................................................

فصل دوم:

تعریف و تبیین موضوع پروژه و نتیجه‌گیری برای انتخاب موضوع: ..............................

1-2- تعریف و تبیین موضوع ................................................................................

2-2- تعریف كودك ..........................................................................................

1-2-2- تعریف كودكان خیابانی ..........................................................................

3-2- تاریخچه كودكان خیابانی ...........................................................................

4-2- وضعیت كودكان خیابانی در جهان ...............................................................

1-4-2- وضعیت كودكان خیابانی در ایران ............................................................

5-2- «كودك در خیابان» و «كودك خیابان» .........................................................

6-2- عوامل موثر بر خیابانی شدن كودكان ............................................................

7-2- بزهكاری و بزهدیدگی كودكان خیابانی ........................................................

8-2- وضعیت بهداشتی كودكان خیابانی ................................................................

9-2- وضعیت روانی- اجتماعی كودكان خیابانی ....................................................

1-9-2- مدرسه (اجتماع) .....................................................................................

2-9-2- وضعیت روانی ........................................................................................

3-9-2- مشكلات رفتاری ....................................................................................

10-2- اقدامات ملی انجام شده در مورد این كودكان ...............................................

1-10-2- سازمان بهزیستی ...................................................................................

2-10-2- شهرداری .............................................................................................

3-10-2- سازمان بین‌المللی ..................................................................................

11-2- آمار كودكان خیابانی ................................................................................

12-2- نتایج بدست آمده از تحقیق دكتر رسول روشن در رابطه با وضعیت زیستی، روانی و اجتماعی كودكان خیابانی ایران  

13-2- مقالات برخی از جرائد در مورد وضعیت نابسامان كودكان خیابانی .................

14-2- نتیجه‌گیری برای انتخاب موضوع فوق .........................................................

15-2- پیوست مقالات جرائد در مورد وضعیت نابسامان كودكان خیابانی ...................

منابع و ماخذ فصل دوم .........................................................................................

فصل سوم:

مباحث عمومی مرتبط با پروژه:...............................................................................

1-3- مصاحبه با آقای دكتر اقلیما (عضو هیئت علمی دانشكده بهزیستی و توانبخشی كشور)            

2-3- مصاحبه با خانم كاووسی (كارشناس قسمت آسیبهای اجتماعی سازمان بهزیستی استان تهران)            

3-3- مصاحبه با خانم قلی‌زاده و آقای نریمانی (افراد فعال در رابطه با كمك به این كودكان          

4-3- مفاد پیمان‌نامه جهانی حقوق كودك .............................................................

5-3- راهكارهائی برای جلوگیری از بوجود آمدن یا كاهش كودكان
خیابانی ...................................................................................................................

6-3- روانشناسی دوران نوجوانی ...........................................................................

1-6-3- حالات روانی و عاطفی در نوجوانان ..........................................................

2-6-3- شناخت خصوصیات فیزیكی كودكان و نوجوانان .......................................

7-3- كودك، معماری و فضا ...............................................................................

1-7-3- دریافت حسی و هوشی فضای معماری .......................................................

8-3- معماری برای كودكان .................................................................................

9-3- طراحی فضا با توجه به مشكلات رفتاری و روانی كودكان و
نوجوانان .................................................................................................................

منابع و ماخذ فصل سوم ........................................................................................

فصل چهارم:

بررسی مراكز كودكان خیابانی متناظر با طرح مجموعه مورد نظر خارجی و نقد و بررسی بازدیدهای انجام شده از مراكز داخلی: ...............................................................................................................................

1-4- مراكز خارجی: ...........................................................................................

1-1-4- مراكز كودكان خیابانی تركیه ..................................................................

2-1-4- مراكز كودكان خیابانی كنیا .....................................................................

3-1-4- مراكز كودكان خیابانی برزیل (شهر مارینگا) ..............................................

4-1-4- پروژه ملی كودكان خیابانی فیلیپین (از سال 1986 تا كنون) ..........................

5-1-4- مراكز كودكان خیابانی هندوستان .............................................................

6-1-4- مراكز كودكان خیابانی آفریقای جنوبی .....................................................

7-1-4- مراكز كودكان خیابانی كانادا ..................................................................

2-4- مراكز داخلی: .............................................................................................

1-2-4- مجتمع خدمات رفاهی- بهزیستی سبزوار ....................................................

1-1-2-4- موقعیت .............................................................................................

2-1-2-4- اجزاء طرح ........................................................................................

3-1-2-4- معرفی كم و كیف معماری طرح ...........................................................

2-2-4- بازدید و تحلیل مركز كودكان خیابانی قرنطینه یاسر ....................................

3-2-4- بازدید از مراكز بعثت و شبانه‌روزی عاصف ................................................

4-2-4- بازدید از مراكز كودكان خیابانی اسماعیل محمدی .....................................

منابع و ماخذ فصل چهارم .....................................................................................

فصل پنجم:

معرفی سایت پروژه:..............................................................................................

1-5- موقعیت شهری منطقه 15 تهران .....................................................................

1-1-5- تراكم جمعیت و كمبود امكانات رفاهی......................................................

2-1-5- بررسی وضعیت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خانواده‌های ساكن منطقه 15 تهران            

2-5- كاربری پیشنهادی در طرح تفضیلی ...............................................................

3-5- زمین پروژه و قابلیتهای آن ...........................................................................

1-3-5- جنسیت خاك سایت ...............................................................................

2-3-5- آب در منطقه طرح .................................................................................

3-3-5- كوههای متصرف در منطقه طرح ..............................................................

4-3-5- موقعیت گسل زلزله نسبت به منطقه طرح ....................................................

5-3-5- بررسی معیارهای مربوط به محیط طبیعی و جغرافیا ......................................

6-3-5- دسترسیهای سایت ..................................................................................

10-5- چكیده ....................................................................................................

منابع و ماخذ فصل پنجم .......................................................................................

فصل ششم:

بررسی ابعاد، استانداردها و چگونگی تعیین برنامه‌ریزی فیزیكی: ................................

1-6- تعیین برنامه‌ریزی كالبدی سایت ...................................................................

1-1-6- ساختمان اداری ......................................................................................

2-1-6- ساختمان خوابگاه ...................................................................................

1-2-1-6- قسمت خوابگاه‌ها ................................................................................

2-2-1-6- آشپزخانه ...........................................................................................

3-2-1-6- محل ذخیره مواد و سردخانه .................................................................

4-2-1-6- محل تهیه غذا .....................................................................................

5-2-1-6- محل طبخ ..........................................................................................

6-2-1-6- محل غذاخوری ..................................................................................

1-6-2-1-6- سرو غذا ........................................................................................

2-6-2-1-6- سرویسها ........................................................................................

7-2-1-6- رختكن و سرویسها .............................................................................

8-2-1-6- محل پارك ماشین و بار انداز ...............................................................

9-2-1-6- رختشویخانه .......................................................................................

1-9-2-1-6- منطقه یا آماده‌سازی ........................................................................

2-9-2-1-6- قسمت شستشو ................................................................................

3-9-2-1-6- قسمت خشك كن ..........................................................................

4-9-2-1-6- محل اتوكشی .................................................................................

3-1-6- ساختمان اجتماعات ................................................................................

1-3-1-6- سالن اجتماعات چند منظوره (آمفی تئاتر سر پوشیده) ..............................

2-3-1-6- نمازخانه ............................................................................................

3-3-1-6- كتابخانه ............................................................................................

1-3-3-1-6- جا برای گذاشتن وسائل ...................................................................

2-3-3-1-6- مخزن كتاب ..................................................................................

3-3-3-1-6- سالن مطالعه ...................................................................................

4-1-6- ساختمان آموزشی ..................................................................................

1-4-1-6- گالری ...............................................................................................

2-4-1-6- كلاسهای آموزشی .............................................................................

3-4-1-6- آتلیه‌ها (كلاسهای هنری) .....................................................................

4-4-1-6- سمعی و بصری ..................................................................................

5-1-6- كارگاههای تخصصی .............................................................................

1-5-1-6- نكاتی در زمینه طراحی و برنامه‌ریزی كارگاهها ......................................

1-1-5-1-6- محوطه انبار و نگهداری ...................................................................

2-1-5-1-6- محوطه تدریس ...............................................................................

3-1-5-1-6- ماشین‌آلات ...................................................................................

6-1-6- غرفه‌های فروش و تریا .............................................................................

7-1-6- فضاهای سبز و ورزشی ............................................................................

8-1-6- نگهبانی .................................................................................................

2-6- سازه .........................................................................................................

3-6- تاسیسات ...................................................................................................

1-3-6- گرمایش ................................................................................................

2-3-6- حرارت مركزی ......................................................................................

3-3-6- تهویه  ...................................................................................................

4-3-6- خنك‌سازی مكانیكی ..............................................................................

5-3-6- تهویه مطبوع ...........................................................................................

4-6- نتیجه‌گیری جهت ریختن برنامه فیزیكی طرح .................................................

منابع و ماخذ فصل ششم .......................................................................................

فصل هفتم:

توضیح روند طراحی و شكل‌گیری احجام در سایت .................................................

فصل هشتم:

نقشه‌های طراحی شده در مورد سایت سازمان بهزیستی كشور برای استفاده كودكان خیابانی (برای دوستی)   


لینک دانلود پایان نامه 

نوع مطلب : مقالات معماری و عمران، دانلود مقالات مهندسی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


پنجشنبه 15 آذر 1397 01:46 ب.ظ

You made your stand quite clearly.!
cialis 5 mg buy order cialis from india buy generic cialis cialis mit grapefruitsaft acheter cialis meilleur pri generic cialis 20mg tablets viagra vs cialis vs levitra rezeptfrei cialis apotheke cialis efficacit chinese cialis 50 mg
چهارشنبه 14 آذر 1397 05:41 ب.ظ

Very good knowledge. Thank you!
cipla cialis online cialis generico postepay cialis tadalafil online viagra vs cialis try it no rx cialis wow cialis 20 brand cialis generic cialis rezeptfrei prix cialis once a da cialis 20mg prix en pharmacie
چهارشنبه 14 آذر 1397 04:43 ق.ظ

With thanks, I appreciate it.
buy cheap cialis in uk cialis sicuro in linea cialis for sale south africa only best offers cialis use deutschland cialis online cost of cialis cvs cialis authentique suisse enter site natural cialis viagra vs cialis vs levitra tarif cialis france
سه شنبه 13 آذر 1397 05:33 ب.ظ

Effectively spoken genuinely! !
buy cialis online cost of cialis cvs cialis italia gratis where cheapest cialis viagra cialis levitra venta cialis en espaa buying cialis overnight how does cialis work acheter cialis meilleur pri cialis 10mg prix pharmaci
دوشنبه 12 آذر 1397 06:15 ب.ظ

Amazing many of good facts.
cialis generika in deutschland kaufen cialis 5 effetti collaterali cialis dosage recommendations precios de cialis generico costo in farmacia cialis preis cialis 20mg schweiz venta de cialis canada interactions for cialis free generic cialis buy cialis cheap 10 mg
یکشنبه 11 آذر 1397 05:45 ب.ظ

Thanks. Good information!
buy cialis sample pack cialis generico in farmacia cialis uk buying brand cialis online cialis 20mg buy cialis online prescription doctor cialis 5 mg cialis coupon printable cialis 20 mg cialis 50 mg soft tab
یکشنبه 11 آذر 1397 05:32 ق.ظ

Fantastic content. Appreciate it!
cialis great britain cialis e hiv online prescriptions cialis cialis 30 day sample prix de cialis cialis online nederland cialis for bph cialis online napol buy cialis uk no prescription cialis tadalafil
شنبه 10 آذر 1397 06:12 ب.ظ

You've made your stand quite nicely..
prix de cialis cialis 20 mg best price non 5 mg cialis generici cialis 5 mg funziona generic cialis pro precios cialis peru tarif cialis france only now cialis for sale in us generico cialis mexico recommended site cialis kanada
جمعه 9 آذر 1397 05:52 ب.ظ

Thanks! Fantastic information!
cialis patent expiration cialis 20 mg effectiveness tadalafil 20 mg tarif cialis france cialis daily new zealand cialis sans ordonnance ou acheter du cialis pas cher cialis in sconto cialis price thailand cialis bula
پنجشنبه 8 آذر 1397 06:48 ب.ظ

Reliable postings. Regards!
preis cialis 20mg schweiz import cialis cialis reviews interactions for cialis generic cialis 20mg uk venta de cialis canada il cialis quanto costa cialis e hiv only now cialis for sale in us free cialis
پنجشنبه 8 آذر 1397 07:01 ق.ظ

Reliable forum posts. Kudos.
cialis tadalafil cialis kaufen wo cialis name brand cheap walgreens price for cialis if a woman takes a mans cialis cialis 5mg prix best generic drugs cialis cialis free trial cialis pills cialis qualitat
چهارشنبه 7 آذر 1397 06:04 ب.ظ

Wonderful info, Cheers.
online prescriptions cialis prix de cialis tadalafil 5mg cialis patent expiration the best choice cialis woman venta de cialis canada cialis uk cialis australia org cialis super kamagra cheap cialis
چهارشنبه 11 مهر 1397 12:06 ق.ظ

Perfectly spoken really! !
we use it cialis online store venta de cialis canada cialis 100mg suppliers look here cialis cheap canada cialis pills price each calis legalidad de comprar cialis we use it 50 mg cialis dose cialis diario compra cialis 20 mg cost
چهارشنبه 28 شهریور 1397 12:52 ق.ظ

Lovely info, Thank you.
cialis name brand cheap 5 mg cialis coupon printable il cialis quanto costa cialis for sale in europa acquisto online cialis costo in farmacia cialis cialis free trial cialis wir preise cialis generico en mexico cialis tadalafil
چهارشنبه 14 شهریور 1397 08:00 ق.ظ

Kudos. A lot of postings.

northwest pharmacies in canada drugs for sale in uk canadian pharmacy viagra north west pharmacy canada best canadian pharmacies online drugs for sale in canada canada drugs canadian discount pharmacies in ocala fl canadian pharmaceuticals stocks online pharmacies of canada
سه شنبه 13 شهریور 1397 11:31 ق.ظ

Whoa quite a lot of awesome material!
buy viagra forum viagra order online is it legal to buy viagra buy viagra online next day delivery viagra online with a prescription buy viagra alternative buy viagra online safely where to buy viagra over the counter can i buy viagra at cvs viagra cheap price
دوشنبه 22 مرداد 1397 10:20 ب.ظ

Whoa loads of beneficial info!
cialis authentique suisse prezzo di cialis in bulgaria venta de cialis canada cialis purchasing generic low dose cialis cialis e hiv prix cialis once a da cialis rckenschmerzen cialis et insomni generic cialis 20mg uk
دوشنبه 7 خرداد 1397 10:06 ق.ظ

Valuable material. Thanks a lot!
tadalafil 5mg cialis generic tadalafil buy warnings for cialis click now cialis from canada warnings for cialis cialis 20mg prix en pharmacie tadalafil tablets comprar cialis navarr cialis online deutschland cialis preise schweiz
شنبه 8 اردیبهشت 1397 12:41 ق.ظ

Thanks a lot! Loads of facts.

cialis 5mg prix cialis pills cialis 5mg billiger tadalafil canadian discount cialis order a sample of cialis click now cialis from canada wow cialis 20 achat cialis en europe when will generic cialis be available
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 10:23 ب.ظ

Whoa loads of wonderful material.
uk pharmacy viagra buy viagra super active online viagra order online viagra no prescription buy viagra overnight buying viagra online legal buy viagra canada where can i buy viagra online safely how to get viagra uk viagra uk buy online
شنبه 18 فروردین 1397 11:57 ق.ظ

Nicely put, Thanks!
cialis pills price each how to buy cialis online usa cialis official site free cialis precios cialis peru cialis prices cialis kaufen wo cialis mit grapefruitsaft cialis flussig sialis
سه شنبه 29 اسفند 1396 03:38 ب.ظ

Wow lots of wonderful tips.
cialis et insomni miglior cialis generico callus usa cialis online we choice free trial of cialis preis cialis 20mg schweiz no prescription cialis cheap sialis ou acheter du cialis pas cher cialis 5 mg scheda tecnica
دوشنبه 27 شهریور 1396 07:47 ق.ظ
When someone writes an post he/she retains the image of a user in his/her
brain that how a user can know it. So that's why this paragraph is great.
Thanks!
سه شنبه 14 شهریور 1396 03:50 ب.ظ
Good day! This is my 1st comment here so I just wanted
to give a quick shout out and tell you I really enjoy
reading your blog posts. Can you suggest any other blogs/websites/forums that cover the
same subjects? Thanks for your time!
دوشنبه 30 مرداد 1396 04:48 ب.ظ
I think this is among the most significant information for me.
And i am glad reading your article. But wanna remark on some general things, The web site style is ideal,
the articles is really excellent : D. Good job, cheers
دوشنبه 16 مرداد 1396 08:03 ب.ظ
You ought to take part in a contest for one of the finest websites on the
net. I will highly recommend this blog!
جمعه 6 مرداد 1396 06:40 ب.ظ
Great post.
دوشنبه 21 فروردین 1396 09:35 ب.ظ
Actually no matter if someone doesn't understand after that its up to other viewers that
they will help, so here it takes place.
دوشنبه 21 فروردین 1396 09:50 ق.ظ
Hi there! I simply want to give you a big thumbs up
for your great info you have here on this post. I will be coming back to your
blog for more soon.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


معماری به روز
درباره وبلاگ

معماری بازی استادانه ، صحیح و با شکوه توده هایی است که در روشنایی با یکدیگر جمع می شوند چشمان ما برای مشاهده ی صورت ها (فرمها) در روشنایی ساخته شده اند ؛ نور و سایه این صورت ها را آشکار می کنند ؛ مکعب ها،مخروط ها ، کره ها ، استوانه ها یا هرمها صورتهای بزرگ اولیه ای هستند که نور آن ها را به گونه ای ممتاز آشکار می کند؛ تصویر این صور در درون ما و بدون ابهام متمایز و ملموس است . به همین دلیل است که این ها صور زیبا ، زیباترین صورند . همه کس ، از کودک گرفته تا وحشی و ما بعد الطبیعه دان با این مطلب موافق است . این امر به ماهیت هنر های تجسمی مربوط می شود .

معماری به روز

مدیر وبلاگ : یاشار
نویسندگان
نظرسنجی
بهترین معمار جهان کیست ؟
آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :
عضویت سریع [RegFastForm]