تبلیغات
معماری به روز - ویژگی های چند بیمارستان داخلی
 
شنبه 8 تیر 1392 :: نویسنده : یاشار

ویژگیهای بیمارستان دكتر علی شریعتی:

بیمارستان دكتر علی شریعتی واقع در خیابان كارگر شمالی و سال 1353 افتتاح شده و در آن زمان، بیمارستان آموزشی و درمانی برای 250 تخت بستری بوده، این بیمارستان شامل كلیه رشته های پزشكی بغیر از گوش وحلق و بینی و چشم می باشد، تعداد اتاقهای عمل در این بیمارستان 12 و تعداد ورودیهای مستقل بلوك اصلی بستری 4 ورودی است.

روش طراحی این بیمارستان از نوع گسترده خطی است و در زمینی به مساحت 000170 مترمربع با سطح زیربنائی به مساحت 00035 مترمربع احداث گردیده، یعنی به ازاء هر تخت 680 مترمربع زمین كه كاملاً استاندارد در زمان افتتاح بوده و با گنجایش 250 تخت بستری و در حال حاضر به ازاء هر تخت 5/261 مترمربع زمین موجود است، این بیمارستان به ازاء هر تخت 140 مترمربع زیر بنا در زمان افتتاح داشته و اكنون به ازاء هر تخت 8/53 مترمربع با گنجایش 650 تخت بستری را دارا است.

بقیه در ادامه مطلب . . .

تعداد طبقات بیمارستان 7 طبقه و دو بلوك اصلی بستری و اورژانس و اعمال جراحی در آن طراحی و احداث گردیده و ساختمان اداری- تاسیسات- رختشویخانه- كتابخانه، بلوكهای مستقلی را دارند. این بیمارستان شامل دو عدد آسانسور است كه با توجه به بزرگی بیمارستان تعداد آن كم می باشد.

بیمارستان شریعتی دارای یك سالن آمفی تاتر بزرگ با گنجایش حدود 700 نفر می‌باشد. نوع اسكلت ساختمان بتونی است.

سیستم تاسیسات ابزوروبشن و هواساز و خارج از ساختمان اصلی با كیفیتی مناسب در نظر گرفته و احداث شده است. از محاسن این بیمارستان بزرگی سطح زمین و امكان توسعه به صورت خطی است.

بیمارستان دكتر علی شریعتی با 1200 نفر پرسنل و حدود یكصد استاد پزشك و 300 رزیدنت.

یكی از بزرگترین بیمارستانهای آموزشی درمانی است و در آن به ازاء هر 6/1 تخت بستری یك پزشك فعالیت دارد و به ازاء هر تخت بستری حدوداً 2 نفر پرسنل درمانی و غیردرمانی مشغول فعالیت برای گردانندگی كار بیمارستان هستند.

11-3-2- ویژگیهای بیمارستان بانك ملی:

بیمارستان بانك ملی واقع در خیابان فردوسی جنب ساختمان مركزی بانك ملی است. عملیات ساختمانی آن در سال 1345 آغاز و در سال 1352 افتتاح گردیده و شامل بخشهای داخلی، قلب، دیالیز، CCU، كودكان، زنان، مغز و اعصاب، عفونی، نوزادان، جراحی، ارتوپدی، گوش و حلق و بینی، چشم، جراحی ترمیمی و جراحی عمومی و ICU و درمانگاه می باشد. تعداد تختهای بستری در این بیمارستان 234 بزرگسال و 33 نوزاد است تعداد اتاقهای عمل 6 اتاق به علاوه یك اتاق عمل در بخش اورژانس است.

تعداد طبقات ساختمان بیمارستان بانك ملی 9 طبقه است در طبقه زیرزمین فضاهای تاسیسات آشپزخانه- انبار مركز استریل- فیزیوتراپی- پاتولوژی- آزمایشگاه- رادیولوژی- سی تی اسكن- ایزوتوپ- رختشویخانه- سونوگرافی- مركز انتقال خون و مركز تغذیه است در طبقه همكف ورودی اصلی، توزیع شماره درمانگاه، مركز تلفن سانترال درمانگاهها و اورژانس، در طبقه اول درمانگاهها، مدیریت، مدارك پزشكی، دبیرخانه، حسابداری، بایگانی پزشكی، معاونین بیماستان:

در طبقه دوم: اتاقهای عمل، بخش بستری جراحی، ریكاوری، ICU، اتاقهای عمل و جراحی، مغز و اعصاب اورولوژی.

در طبقه سوم: بخش بستری جراحی، اورتوپدی، گوش و حق و بینی، چشم، جراحی ترمیمی، جراحی عمومی.

در طبقه چهارم: بخش اعمال زایمان و بستری نوزادان و زنان و زایمان.

در طبقه پنجم: بستری داخلی، كودكان، بستری مغز و اعصاب و عفونی است.

در طبقه ششم: بستری داخلی، قلب، دیالیز و CCU.

در طبقه هفتم: تریا، سلف سرویس سرپرستاری، سالن كنفرانس، اتاقهای آسانسور، رختكن پرستاران، خوابگاه پرستاران، دفتر تاسیسات و دفتر كاخداری است.

تعداد پرسنل بیمارستان 256 نرس و بهیار، 39 پرستار لیسانس طرح و 11 تكنسین است كه حدوداً یك نفر به ازاء هر تخت بستری خواهد بود، تعداد پزشكان 79 نفر یعنی به ازاء هر 3 تخت بستری یك پزشك مشغول به فعالیت درمانی می باشد.

سطح زیربنا كل بیمارستان 10800 مترمربع یعنی به ازاء هر تخت 44 مترمربع زیربنا در نظر گرفته و به اجراء در آمده است، نوع اسكلت ساختمان بیمارستان بانك ملی بتونی و سیستم تاسیسات آن ابزروبشن- هواساز وفن كوئل می باشد و ژنراتور برق اضطراری برای مواقع قطع برق پیش بینی شده است. سیستم گاز اكسیژن و ساكشن مركزی و مجهز به سیستم نجاروی مركزی و آسانسورهای مخصوص غذا- استریل و آن استریل، ملاقاتی، بیمار، پرسنل و رختشویخانه است.

كلینیك بیمارستان بانك ملی شامل رشته های جراحی عمومی، ارتوپدی، جراحی مغز و اعصاب، اورولوژی، زنان، گوش و حلق و بینی، چشم پزشكی، اپتیومتری، داخلی ‌(عمومی)، عفونی، جهازهاضمه، رماتیسم، نفرولوژی، قلب، ریه، اعصاب و روان، پوست، كودكان، طب فیزیكی، دندان پزشكی، خون، غدد و اورژانس می باشد.

11-3-3- ویژگیهای بیمارستان كلینیك تهران:

بیمارستان كلینیك تهران واقع در خیابان بخارست می باشد و در سال 1351 افتتاح گردیده، بیمارستان شامل بخشهای جراحی مغز و اعصاب، ارتوپدی، كودكان، عمومی، قلب، جراحی عمومی، جراحی زنان و زایمان است.

كلینیك بیمارستان بسیار فعال و اكثر رشته های پزشكی را داراست مدت زمان ساخت بیمارستان 7 سال اعلام شده و برجی شكل است.

تعداد تختهای بستری در این بیمارستان 150 تخت تعداد اتاقهای عمل و 5 تعداد اتاقهای زایمان 4 عدد است.

بخش جراحی مغز و اعصاب، اورتوپدی و كودكان شامل: اتاق 3 تخته كودكان، یك اتاق 4 تخته زنان، 2 اتاق 4 تخته مردان و 7 اتاق خصوصی و 5 اتاق دو تخته است، این بخش شامل فضای پرستاری و چارت نویسی تریتمنت، سلوس، انبار، انبارتی شوی می باشد.

حمام وان دار و آبدارخانه و رختكن نرس دیگر فضاهای این بخش می‌باشد.

بخش عمومی شامل اتاقهای دو و یك تخته است در این بخش یك فضای بزرگ برای چند تخت دیالیز نیز در نظر گرفته شده، جمعاً این بخش 15 اتاق بستری دارد. فضاهای دیگر مانند تریتمنت، فضای پرستاری و چارت نویسی، سلوس، انبار، انبارتی شوی، حمام وان دار و آبدارخانه و رختكن نرس دیگر فضاهای این بخش می‌باشد. جمع تعداد تخت این بخش 27 می باشد.

بخش جراحی عمومی شامل: 8 اتاق یك تخته، 4 اتاق دو تخته و دو اتاق چهارتخته، بخش ICU با 5 تخت در این بخش قرار گرفته است. ICU شامل فضای واشینگ مستقل و یك انبار دارو می باشد. دیگر فضاهای این بخش فضای پرستاری و چارت نویسی فضای تریتمنت، سلوس، انبار، انبارتی شوی و آبدارخانه و رختكن نرس است. جمع تعداد تخت این بخش 25 تخت می باشد.

بخش قلب با 27 تخت و شامل دو اتاق 4 تخته، شش اتاق دو تخته و 7 اتاق یك تخته می باشد، CCU با 4 تخت در این بخش  قرار گرفته است.

این بخش نیز شامل فضاهای پرستاری و چارت نویسی، تریتمنت، سلوس، انبارتی شوی و انبار می باشد. CCU نیز با یك مانیتور 8 كانالی مشغول به فعالیت است.

11-3-4- ویژگیهای بیمارستان دی:

بیمارستان دی واقع در خیابان ولیعصر خیابان شهید عباسپور می باشد و در سال 1372 افتتاح گردیده، بیمارستانی عمومی  است و شامل بخشهای بستری جراحی، داخلی، زنان و زایمان و كودكان می باشد.

كلینیك بیمارستان دی، كلینیكی بسیار فعال با مراجعه كننده زیاد می باشد و اكثر رشته‌های پزشكی را دارا می باشد بیمارستان دی از نوع برجی شكل متمركز، به علت محدودیت سطح زمین است.

تعداد تختهای بستری در این بیمارستان 200 تخت، تعداد اتاقهای عمل 7 اتاق كه از این میزان دو اتاق عمل در اورژانس تعبیه شده است.

تعداد پرسنل به غیر از پزشكان حدوداً 3 نفر به ازاء هر تخت یعنی 530 نفر و تعداد پزشكان 72 یعنی به ازاء هر حدوداً 3 تخت بستری یك پزشك فعالیت دارد.

میانگین تعداد مراجعه كنندگان روزانه حدود 40 الی 50 نفر است.

سطح زمین بیمارستان 2500 مترمربع یعنی به ازاء هر تخت 5/12 مترمربع زمین موجود است.

سطح زیر بنای بیمارستان 18200 مترمربع یعنی به ازاء هر تخت 91 مترمربع سطح زیربنا احداث گردیده تعداد ورودیهای بیمارستان 6 ورودی و تعداد طبقات 5/9 طبقه است كه از آن میزان شش طبقه بالاتر از همكف است.

تعداد آسانسورها 5 عدد است یكی برای بخش اعمال جراحی دو عدد برای غذا و دو عدد برای بیمار و نفر.

نوع اسكلت ساختمان بیمارستان دی فلزی و كف طبقات تیرچه بلوك با بار 1500-1200 كیلوگرم بر مترمربع می باشد.

سیستم تاسیسات با كیفیت خوب و نوع سیستم حرارتی و برودتی فن كوئل می‌باشد همراه با ژنراتور برق اضطراری و سیستم بخار 400 درجه برای مركز استریل به طور مجزا. سیستم اكسیژن و ساكسن مركزی می باشد.

از معایب این بیمارستان وجود تنها یك پلكان دسترسی برای كلیه طبقات است و پلكان فرار نیز تنها یكی است. در بخش اعمال جراحی راهرو تمیز و راهرو كثیف مجزا نشده است.

اتاق آماده كردن بیماران برای اعمال جراحی در نظر گرفته نشده و بیماران در اتاقهای بستری آماده برای جراحی می شوند و دیگر اینكه برای پنج اتاق عمل جراحی تنها یك اسكراب منظور شده است.

بخش جراحی زنان و زایمان شامل 3 اتاق چهار تخته و 3 اتاق دو تخته و هفت اتاق یك تخته و یك سوئیت می باشد. جمعاً تعداد تختهای بستری این بخش 26 می‌باشد این بخش نیز شامل فضاهای پرستاری و چارت نویسی، تریتمنت، سلوس، انبارتی شوی و انبار و حمام وان دار می باشد، ساختمان یك بیمارستان كلینیك تهران 5/12 طبقه است در طبقه زیرزمین دوم تاسیسات، زیرزمین اول، انبارها، آشپزخانه، رختشویخانه، رادیولوژی، سونوگرافی و اندسكوپی قرار گرفته است، در طبقه همكف سالن ورودی اصلی، پذیرش، آزمایشگاه، اورژانس، مدیریت، فیزیوتراپی، اداری، داروخانه و كلینیك اطفال، در طبقه اول بخش كلینیك یك، مطب پزشكان قرار گرفته در طبقه دوم نیز بخش كلینیك 2، مطب پزشكان.

در طبقه سوم بخش اعمال جراحی و اعمال زایمان و مركز استریل.

در طبقه چهارم تاسیسات هواساز.

در طبقات پنجم بخش جراحی زنان و زایمان.

در طبقه ششم بخش قلب و CCU.

در طبقه هفتم بخش جراحی عمومی.

در طبقه هشتم بخش جنرال و دیالیز.

در طبقه نهم بخش مغز و اعصاب و ارتوپدی و كودكان قرار گرفته اند و در نیم طبقه آخر انبار مستقر شده است. تعداد پرسنل به غیر از پزشكان در این بیمارستان 450 نفر یعنی 3 نفر به ازاء هر تخت میانگین تعداد مراجعه كنندگان روزانه 20 الی 15 بستری و ترخیص می باشد، سطح زمین بیمارستان 900 مترمربع یعنی 6مترمربع به ازاء هر تخت و سطح زیربنای كل بیمارستان 8200 مترمربع یعنی 6/54 مترمربع به ازاء هر تخت بستری است نوع اسكلت بتونی و سیستم تاسیسات ابزربشن، هواساز و فن كوئل می باشد و مجهز به ژنراتور برق اضطراری برای مواقع قطع برق است تعداد ورودیهای بیمارستان 4 ورودی یكی برای اورژانس یكی برای سرویس  و دو ورودی اصلی یكی پیاده و یكی همراه با رامپ برای حمل تخت و ویلژر و ورودی كلینیك می باشد.

نوع مطلب : بیمارستان، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


سه شنبه 23 مرداد 1397 03:12 ق.ظ

You actually expressed it superbly.
generic levitra viagra usa pharmacy where to buy viagra uk sildenafil prescription viagra online with prescription rx online buy viagra online forum how to buy viagra without prescription cheapest viagra pills online generic viagra order
جمعه 7 اردیبهشت 1397 07:06 ب.ظ

With thanks. Excellent stuff!
ou acheter du cialis pas cher cialis 20 mg cut in half cialis cost cialis coupons printable tadalafil generic price cialis best cipla cialis online cialis online nederland when will generic cialis be available cialis for sale in europa
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 04:17 ق.ظ

Terrific data. Appreciate it.
buy viagra online next day delivery online pharmacy for viagra where can you buy viagra can you buy viagra at walgreens buy now viagra how do i get viagra with a prescription get viagra prescription online buyviagra viagra side effects cheap generic viagra
جمعه 17 فروردین 1397 07:58 ب.ظ

Thank you. I appreciate it.
compare prices cialis uk cialis diario compra cialis therapie cialis qualitat cialis coupons printable generic cialis in vietnam cialis from canada tarif cialis france cialis kaufen cialis farmacias guadalajara
جمعه 3 فروردین 1397 04:26 ب.ظ

Factor certainly utilized.!
cialis tablets australia click now buy cialis brand cialis arginine interactio brand cialis nl price cialis wal mart pharmacy buy original cialis when will generic cialis be available cialis coupon cialis without a doctor's prescription cialis uk
یکشنبه 27 اسفند 1396 11:22 ب.ظ

Amazing write ups. Thanks!
buy cialis online nz cialis e hiv cialis preise schweiz cialis tablets australia cialis generico en mexico cialis online napol cialis 30 day sample enter site very cheap cialis cialis 20 mg cost we use it 50 mg cialis dose
سه شنبه 14 شهریور 1396 09:43 ب.ظ
Having read this I thought it was really enlightening.
I appreciate you finding the time and energy to put this article together.

I once again find myself personally spending a
significant amount of time both reading and commenting.
But so what, it was still worth it!
سه شنبه 31 مرداد 1396 09:02 ق.ظ
Hey very cool website!! Guy .. Beautiful .. Wonderful ..
I will bookmark your website and take the feeds also? I am happy to
find a lot of useful info here within the submit, we'd like develop more strategies on this regard, thank you
for sharing. . . . . .
شنبه 8 تیر 1392 05:11 ب.ظ
سلام خوبی؟
دوست دارم بیایی با هم تبادل لینک کنیم تا هم بازدید کننده وبت بره بالا هم من بازم بتونم بهت سر بزنم میدونی چرا ؟چون اگه وبت را ثبت کنی من آدرس وبلاگت را دارم در ضمن من هر روز به دوستام سر میزنم منتظرت هستم
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


معماری به روز
درباره وبلاگ

معماری بازی استادانه ، صحیح و با شکوه توده هایی است که در روشنایی با یکدیگر جمع می شوند چشمان ما برای مشاهده ی صورت ها (فرمها) در روشنایی ساخته شده اند ؛ نور و سایه این صورت ها را آشکار می کنند ؛ مکعب ها،مخروط ها ، کره ها ، استوانه ها یا هرمها صورتهای بزرگ اولیه ای هستند که نور آن ها را به گونه ای ممتاز آشکار می کند؛ تصویر این صور در درون ما و بدون ابهام متمایز و ملموس است . به همین دلیل است که این ها صور زیبا ، زیباترین صورند . همه کس ، از کودک گرفته تا وحشی و ما بعد الطبیعه دان با این مطلب موافق است . این امر به ماهیت هنر های تجسمی مربوط می شود .

معماری به روز

مدیر وبلاگ : یاشار
نویسندگان
نظرسنجی
بهترین معمار جهان کیست ؟
آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :
عضویت سریع [RegFastForm]