تبلیغات
معماری به روز - نكاتی مفید برای طراحی بیمارستان (ضوابط مقرراتی)
 

1- طراحی مدولار :

هم در USA و هم در UK برای تحت كنترل داشتن هزینه ها از سیستم طراحی مدولار استفاده می شود. در بریتانیا DHHS هزینه طرحهای استاندارد مربوط به همه بیمارستانها را تامین می كند.

2- روش مهار

حوزه دپارتمان براساس مدول طراحی معمولی m15، كه برای تامین نیازهای عملی لازم است، می باشد. این حوزه برحسب رابطه فونكسیونی صحیح جهت مهار كردن منطقه جوامع و خدمات گروه بندی شده است.

3- هسته

از تكامل روش مهار حاصل می شود. هسته واحد اولیه 300 تخت خوابی سرویس شده را طی توسعه مرحله ای تامین می كند.

بقیه در ادامه مطلب. . . 

 

4- بهترین خرید

عبارت از طراحی است استاندارد برای بیمارستان كه در آن واحد كاملی برای 600 تخت DCH تامین می شود.

5- مقیاس های زمانی برای طراحی بیمارستان

گروه های پروژه با تخصص های مختلف گزارش درازی را تهیه می كنند. راحت بودن كار و طرح شماتیكی و مراحل كار اجتناب ناپذیر است. زمین شروع كار ساخت بیمارستان تا زمان فروش آن ممكن است 20-10 سال طول بكشد: بنابراین، بسیاری از بیمارستان های جدید از نظر استفاده كنندگان قدیمی به حساب می آیند. برای هر چه كوتاهتر كردن مرحله قبل از قرار داد، آرشیتكت باید یك جدول زمان بندی دقیق تهیه كرده و قبل از آغاز كار با گروه خود به توافق برسد.

به محض تمام شدن كار ساخت بیمارستان لازم است یك كتابچه در مورد وظایف بیمارستان تهیه شده و در اختیار استفاده كنندگان قرار گیرد. در این كتابچه باید نحوه استفاده از بیمارستان توضیح داده شده و دستورالعمل های مربوط به استفاده و نگهداری بیمارستان باید درج شده باشد در صورت امكان، اطلاعات سازندگان نیز باید در كتابچه یا مانوئل مذكور درج شود. این كتابچه باید همراه با روند كار ساخت بیمارستان تهیه شود، زیرا در این صورت برنامه ریزی كار تسریع شده و از انتقادهای استفاده كنندگان كاسته می شود.


6- وسایل فرار، حفاظت در مقابل آتش سوزی، موارد خسارت بار

بیشتر مقررات ساختمانی دارای بندهایی است كه در آن حداقل فاصله میان ساختمانهای مجاور و همچنین نوع ساختمانی كه از نظر مقاومت به آتش سوزی قابل قبول است مشخص شده است، البته منظور از مقاومت در مقابل آتش سوزی در فاصله های زمانی معین مطرح است. بعضی از این بندها، فواصل و شرایط راههای فرار را توضیح می‌دهند.

600 بیمار باید در كمتر ازدو ساعت از دو طبقه ساختمان بیمارستان بتوانند تخلیه شوند، و در مورد چهار طبقه این زمان باید كمتر از 4 ساعت باشد: تمرینات طاقت فرسا برای گروه نجات ضرورت دارد. همه ساختمانهای بهداشتی و درمانی كه دارای جمعیت بستری، ناتوان و بیماران ذهنی هستند باید ارتفاع كمی داشته باشند و بهتر است كه محل بیماران به دو طبقه همكف و اول محدود گردد. ساختمان‌های مرتفع باید به زمین هایی كه در آن راه حل دیگری وجود دارد محدود شوند.

اكنون بیمارستانهای (ساختمانهای بهداشت) UK به خاطر مسایل ویژه خود مجهز به سیستم حفاظتی دقیقی در مقابل آتش سوزی هستند كه براساس شرایط بخش ها تامین شده است: در این سیستم، با حركت دادن بیماران به فاصله كوتاهی و در صورت لزوم در روی تخت شان، می توان آنها را به قسمتهایی كه نسبت به دود و آتش كاملاً درزبندی شده منتقل نمود. این قسمت ها در مقابل آتش مقاوم هستند.

مقررات مربوط به اندازه قسمتهای ضد آتش و زیر قسمت ها با حداكثر طول قابل قبول برای مسیرهای فرار در بخشها، سالن های عمل جراحی، آزمایشگاه و غیره را می‌توان از روی كتب رسمی به دست آورد. مطالب زیر به عنوان یك راهنمای كلی است:

7- قسمت های ضد آتش

مقررات UK:

ساختمان یك طبقه نباید بزرگتر از m3000 باشد.

ساختمان چند طبقه نباید مساحتی بیش از m2000 داشته باشد.

فاصله افقی تا مسیرهای متناوب نباید از m64 تجاوز كند.

فاصله افقی جهت خروج در یك جهت نباید از m15 تجاوز كند.

فاصله مورد پیمایش در راه پله های فرار نباید بیش از m45 باشد (البته این فاصله براساس گام پله ها است).

8- زیرقسمت های ضد آتش (محوطه های بیماران)

مساحت كف نباید از m750 بیشتر باشد.

فاصله افقی تا مسیرهای متناوب alternative نباید متجاوز از m32 باشد. فاصله افقی تا مسیر خروجی یك جهته نباید از m15 بیشتر باشد.

بالاترین تعداد بیماران 40 نفر است.

9- مواد خسارت بار یا مضر

بعضی از تجهیزات و مواد مورد استفاده در آزمایش، تشخیص و درمان بیماران، از نوع رادیواكتیو، انفجاری و یا قابل اشتعال هستند. توجه داشته باشید محلی كه این تجهیزات و مواد استفاده می شوند باید دارای طرح، ساختار و جزئیات و تاسیسات خدماتی ویژه و مطابق با مقررات شرایط خاص خود باشند.

در مورد مواد مضر سلامتی و مقررات آتش سوزی قبل از اتخاذ هر تصمیمی به نشریات رسمی در این زمینه رجوع كرده و با مراكز بهداشتی مربوطه مشورت كنید.

نكات لازم در سیستم USA در شكلهای 4-1 نشان داده شده است. برای هر پروژه طراحی، توجه به كدهای محلی و ایالتی مربوطه ضرورت دارد.


10- ظرفیت پرسنل بیمارستان:

ظرفبیت در بیمارستانها موضوع بنیادی و مهمی است كه طرح معماری وابسته به آن، تغییر نموده و سطح زیربنای ساختمان بیمارستان را مشخص می نماید.

تعداد تخت های بستری عادی، نرسری نوزادان، اورژانس، مراقبت ویژه ICU و CCU، اعمال جراحی، اعمال زایمان طبیعی و سزارین، رادیولوژی، سی تی اسكن. ام.آر.ای. M.R.I، سونوگرافی، EEG و ECG، انژیوگرافی، انژیوپلاستی، اندوسكپی محاسبه شده و از آن تعداد پرسنل به غیر از پزشكان 3-2 نفر به ازاء هر تخت و تعداد پزشكان به ازاء هر 3-2 تخت یك پزشك لازم است.

بنابراین در بیمارستان مورد نظر طراحی تعداد پرسنل و تعداد پزشكان به قرار زیر می باشند:

تعداد پرسنل لازم به غیر از پزشكان       550 الی 400 = 3~2*200

تعداد پزشك لازم بین 58 الی 88 نفر    70 الی 100 = 3~2÷200


11- برآورد نیاز به تخت بیمارستانی و پزشك:

با مراجعه به آمار نتیجه گیری می شود كه در سال 1376 تعداد بیمارستانها و موسسات پزشكی 681 و تعداد تخت ثابت بیمارستانی 96148 و تعداد تخت فعال بیمارستانی 82588 تخت كه در جمع 178736 تخت بوده و نتیجه گرفته می شود كه در ازاء 00000065 نفر جمعیت به ازاء هر تخت بیمارستانی 363 نفر جمعیت وجود دارد، بنابراین با جمعیت فعلی ایران در سال 1381 كه 00000065 نفر می باشد و با در نظر گرفتن رشد توسعه تعداد تخت به ازاء هر 100 نفر جمعیت یك تخت بیمارستانی لازم خواهد بود یعنی 000650=100÷00000065 تخت بیمارستانی و اگر فرض بر این باشد كه بیمارستانها 200 تختخوابی باشند در حال حاضر تعداد 3250 بیمارستان 200 تختخوابی لازم می باشد كه نشانگر این است كه 2569 بیمارستان 200 تختخوابی كمبود وجود دارد.

جمع كل پزشكان اعم از دكترای تخصصی و پزشك عمومی و پیراپزشكان 172028 نفر می باشد كه به ازاء هر سه تخت بیمارستانی یك پزشك لازم است بنابراین بیش از 000216=3÷000650 نفر پزشك فعال برای رفع نیازهای بهداشتی و درمانی لازم بوده كه حدود 00045 نفر پزشك در حال حاضر كمبود است.


به این ترتیب برای دستیابی به معیار مناسب برای هر نفر جمعیت می بایست 84/0 مترمربع زیربنای ساختمانی بیمارستانی به عنوان شاخص منظور نمود كه با احتساب 00000065 نفر جمعیت 00060054 مترمربع زیربنای ساختمانی بیمارستان لازم می‌باشد.

12- مطالعه و تحقیق به روی بیمارستانهای احداث شده:

برای تحقیق و دستیابی به استانداردهای روز در مورد مساحت زیربنای بیمارستانها، تحقیق و بررسی و مقایسه بر روی تعدادی از بیمارستانها صورت گرفت كه از آن جمله بیمارستان دكتر شریعتی، بیمارستان بانك ملی و بیمارستان دی و بیمارستان كلینیك تهران در ایران و تعداد یازده بیمارستان دیگر در خارج از كشور را مورد بررسی قرار داده تا با مقایسه، سرانه تخت در مورد بیمارستانهای آموزشی را به دست آورم.

از میان این بیمارستانها: دكتر علی شریعتی، لینكلن رویال لندن، سن توماس لندن، خوئن تایلند، ناین ولز اسكاتلند، لومالیندا كالیفرنیا، مك مستر اونتاریو آموزشی و سطح سرانه زیر بنا بیمارستان به ازاء هر تخت از 128 مترمربع تا 175 مترمربع متغیر می‌باشد و دیگر اینكه از میان این بیمارستانها: بانك ملی، دی، كلینیك تهران، اتوبی كوك تورنتو، ماریین ژلسن كرچن آلمان، لیستر انگلستان، مركز پزشكی بالتیمر، ایردال یوركشایر، بیمارستانهای عمومی بوده و سطح سرانه زیربنا بیمارستان به ازاء هر تخت از 46 مترمربع تا 91 مترمربع متغیر می باشد.

این در حالی است كه سطح سرانه زیربنای بیمارستان 200 تختخوابی مورد نظر در برنامه به میزان 6/80 مترمربع به نسبت كل زیربنا بیمارستان می باشد كه با مقایسه با بیمارستان های مورد تحقیق به ازاء هر تخت از 15 تا 48 مترمربع زیربنا به ازاء هر تخت كمتر است، كه باعث اقتصادی شدن طرح از نظر هزینه ساخت، و كارآیی از نظر علمی برای بالا بردن كیفیت كاركرد خدمات پزشكی و آموزشی خواهد بود.

نوع مطلب : مقالات معماری و عمران، بیمارستان، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


دوشنبه 27 شهریور 1396 02:24 ق.ظ
Today, I went to the beachfront with my children. I found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said "You can hear the ocean if you put this to your ear." She put the shell
to her ear and screamed. There was a hermit crab inside and it pinched her ear.
She never wants to go back! LoL I know this is completely
off topic but I had to tell someone!
سه شنبه 14 شهریور 1396 03:29 ب.ظ
Hello mates, good paragraph and good urging commented here, I am
genuinely enjoying by these.
سه شنبه 31 مرداد 1396 09:02 ق.ظ
I really love your site.. Excellent colors & theme.

Did you make this amazing site yourself? Please reply back as I'm wanting to
create my own blog and would love to find out where you got this from
or just what the theme is called. Thank you!
شنبه 8 تیر 1392 05:11 ب.ظ
سلام خوبی؟
دوست دارم بیایی با هم تبادل لینک کنیم تا هم بازدید کننده وبت بره بالا هم من بازم بتونم بهت سر بزنم میدونی چرا ؟چون اگه وبت را ثبت کنی من آدرس وبلاگت را دارم در ضمن من هر روز به دوستام سر میزنم منتظرت هستم
شنبه 8 تیر 1392 04:37 ب.ظ
ملت ایران یتیم شد تسلیت
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


معماری به روز
درباره وبلاگ

معماری بازی استادانه ، صحیح و با شکوه توده هایی است که در روشنایی با یکدیگر جمع می شوند چشمان ما برای مشاهده ی صورت ها (فرمها) در روشنایی ساخته شده اند ؛ نور و سایه این صورت ها را آشکار می کنند ؛ مکعب ها،مخروط ها ، کره ها ، استوانه ها یا هرمها صورتهای بزرگ اولیه ای هستند که نور آن ها را به گونه ای ممتاز آشکار می کند؛ تصویر این صور در درون ما و بدون ابهام متمایز و ملموس است . به همین دلیل است که این ها صور زیبا ، زیباترین صورند . همه کس ، از کودک گرفته تا وحشی و ما بعد الطبیعه دان با این مطلب موافق است . این امر به ماهیت هنر های تجسمی مربوط می شود .

معماری به روز

مدیر وبلاگ : یاشار
نویسندگان
نظرسنجی
بهترین معمار جهان کیست ؟
آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :
عضویت سریع [RegFastForm]