تبلیغات
معماری به روز - برنامه فیزیکی هنرستان فنی (قسمت دوم)
 
چهارشنبه 24 اسفند 1390 :: نویسنده : یاشار

لطفا به ادامه مطلب مراجعه نمایید

                                                                 D.بیش از250تا2000.............25/3متر

25.برای اتاق اساتیددرنظرگرفتن فضای 35تا40 M2درنظرگرفته شودکه سرویس بهداشتی نیزدرآن

لحاظ شود.

26.برای اتاق های دبیرخانه وحراست هرکدام 20تا25 M2درنظرگرفته شود.

27.برای کامپیوترمرکزی 10تا15 M2 باشد کافی است.

28.عرض راهروها درقسمت اداری بایدبه گونه ای باشد که دونفربه آسانی ازکناریکدیگرعبورکنند.

29.محیط های کاری مجهزبه کامپیوتربایدحداقل دارای یک مانیتورویک صفحه کلیدباشند.دراین

محیط هااستانداردخاصی وجودندارد.

30.اطلاعات ونگهبانی هنرستان به حداقل12تا15 M2 فضانیازدارد.

31.سرایداری هنرستان شامل اتاق خواب ،آشپزخانه وسرویس های بهداشتی 70تا100  M2می باشد.

32.زمین های بازی داخل سالن(والیبال وبسکتبال):ابعادزمین 17*20/28

33.تعبیه ی سرویس های بهداشتی حداقل 15M2 ووجودرختکن به ابعاد21تا30M2 درداخل فضای

سالن ورزشی الزامی می باشد.

34.زمین های بازی خارج سالن(فوتبال):ابعاداستاندارد زمین 18*30 می باشد.

35.دورتادورزمین فوتبال باید شانه ای نرم به اضلاع 2متردرهرطرف کافی می باشد.

36.مساحت سرویس های بهداشتی برای 500هنرجوی دختریاپسر60تا65 M2 می باشد.

 37. کلاس ها دارای پلان بازبه عنوان سالن سخنرانی یا تالارنمایش فیلم بامساحت   100تا200   مترمربع استفاده می شوند.تجهیزات ساختمان ها اسباب واثاثیه داخل ساختمان اساسامشابه بامراکز وهنرستان عمومی ودبیرستان های عالی است .

38.مساحت تالار اجتماعات برای هرکلاس معمولی 20مترمربع است.کتابخانه ها،مراکزرسانه ها، امکانات رفاهی مرکزی ،تحویل وبازپس گرفتن کتاب یاهریک ازمکان های کاری به مساحت5متر مربع وفضای بخش راهنمایی وپذیرش20 تا25مترمربع .

39. پارکینگ ماشین، دوچرخه ومسیرهای عبوردوچرخه :ابعاد استاندارد ماشین می تواند اندازه های متفاوتی داشته باشد.اماچیزی که درایران می توان آن راملاک عمل قراردادبدین شرح است:

سواری پرایداستیشن که عرض آن برابر1.70cm وطول آن 3.40می باشد.ماشین های دیگری  چون پژو، پیکان وازاین قبیل عرض آنها 1.60تا1.85وطول  3.60تا3.95 می تواند باشد.وارتفاع آنها از1.40تا1.48متفاوت است.اندازه لازم میان دوماشین دیگرحداقل60cmومی تواندتا105cmباشد.

حداقل درپارکینگ هنرستان بایدبرای12ال15ماشین بامشخصات بالاجافراهم شودوبرای کلی نگری طرح دراینده حداکثر25ماشین درطرح درنظرگرفته شود.درداخل پارکینگ نیزفضای توقف خودروهامعمولاباخطوط سفیدیازرد رنگ به عرض 12تا20mmمشخص می شود.وقتی خودروروبه دیوارتوقف کند.ابن خطوط باارتفاع 1متری دردیوارنیزادامه می یابدتابهتردیده شود.درموردشیب پارکینگ نیزنبایدبیش از15درصدودرپارکینگ های کوچک 20درصدباشد.عرض عبوری نیزبایدکمتراز2mنباشد. مقدارفضای لازم برای دوچرخه سوار بر حسب پهنای دوچرخه 60 سانتی متر. ابعاد دوچرخه ارتفاع  100الی  125وطول  آن170 *190 می باشد. دوچرخه های خمیده تا2.35مترطول ، دوچرخه های دونفره تا2.60متراست.دوچرخه هایی بااتاق یدک (بدنه) تقریبابه طول1.60متروعرض 1مترمی باشد. تا حد امکان باید توقف راحت فراهم شود . محل های باریک توقف ممکن است باعث زخمی شدن یا خسارت زدن به دوچرخه هنگام قفل کردن یا سوارشدن شودوردیف های دوطرفه به طوری که چرخ های جلوکناریکدیگرقرارگیرند،باعث صرفه جوی درفضامی شود.فضای لازم برای دوچرخه سواربااحتساب عرض دوچرخه (60%متر) و ارتفاع لازم برای دوچرخه سواربا فضای لازم برای امکان مانوردرشرایط مختلف تعیین می شود. اگر چه حداقل عرض مسیرحرکت دوچرخه رفت وآمدبه صورت دوطرفه می باشد،عرض مناسب 1.60   الی 2مترمی باشد. باتوجه به میانگین سن هنرجویان هنرستان که بین 17تا20 ساله می باشد امکان استفاده ازموتورنیزوجود دارد که بهتراست مسیرعبورآن راازدوچرخه جداطراحی نمود.ابعاداستاندارد که طول آن برابر25/2 وارتفاع آن باسرنشین 80/1وعرض آن 75/0cm می باشد.

41.کلاس های آموزشی وکمک آموزشی بایددرقسمتی که سروصداوآلودگی صوتی کمتری باشد طراحی شودکه بهترین مکان برای ایجادکلاس های آموزشی وکمک آموزشی ضلع غربی وشمال غربی این سایت می باشدکه هم آلودگی صوتی کمتراست وهم ازنظرنورنسبت به بقیه ی جهات نور گیرمی باشد.

42.بخش اداری می توانددرطبقات قرارگیرد.برای دسترسی بهترفضا هاوارتباط آنها بادیگرقسمت هامی توان فضاهایی مانند دبیرخانه،بایگانی و....رادرهمکف به خاطرمسائل رفت وآمدزیاددرنظرگرفت.واتاق هایی مانند مشاوره وآرشیوکه بایددرارتباط بامحیط آموزشی باشددرطبقات بالاترقرارگیرد.

43.ضلع جنوبی این سایت به خاطرباغ گلستان دارای  viewزیبایی می باشد. که می توان ازآن استفاده  ی بهینه به عمل آوردکه می توان فضا هایی مانندسالن چند منظوره رادرآنجاتعبیه نمود (البته این درحدنظر  می باشد)

44. دسترسی های ارتباطی پله ها: پله ها مخصوصا درساختمان های چند طبقه از اهمیت  خاصی  برخوردارمی باشد.زیرابایدمقاوم ترین قسمت ساختمان برای نجات ساکنان آن درموقع حوادث غیره مترقبه باشد،بدین لحاظ ممکن است پله نگاه اول ایستا به نظررسد ولی درموقع بروزحادثه این ایستایی کافی نباشد لذا باید دراجرا وطرح آن دقت لازم به عمل آید.ازجایی که پروژه موردنظرهنرستان می باشدمی توان ازمجسمه هاوحجم هایی درمحیط هنرستان استفاده کرد.راه پله ها باتوجه به محل ونوعقرارگیری شان ابعادآن تغییرمی کند.استفاده ازراه پله های گردان برای محیط های آموزشی،درمانی ونظیراینها نمی توانداصولی باشد.مگراینکه انداره وابعادآن رابسیارازحدمعمول قرارداد.راه پله هایی که برای آمفی تئاتریامکان هایی که تعدادزیادی باهم وبه طورهمزمان قصداستفاده ازآن رادارندباید به گونه ای باشدکه حداکثر2نفرباهم و1نفردرخلاف جهت آنهاعبورنمایند.اندازه ی این راه پله ها می تواند از85/1تا20/2cm باشد.درراه پله هایی که رفت وآمددرآن به صورت تکی انجام می گیردمی توانداز10/1تا25/1cmباشدکه دونفربه طورهمزمان ازآن استفاده کنند.

45.شیب هاوراه پله های مارپیچ:شیب هابایدبه گونه ای باشدکه استفاده کنندگان ازصندلی چرخ داروافرادپیرو.........به راحتی بتوانندازسطحی به سطح دیگرحرکت کنند.طبق قواعدساختمانی یک راه پله اصلی یااصولی که قطرگشودگی آن درسقف حود210سانتی متراست(باحداقل عرض مفیدپله 80سانتی متر)برای استفاده درخانه هاوازقطر260سانتی متربه بالا برای دیگرساختمان ها(باحداقل عرض 1متر)مجازاست.راه پله های مارپیچ که عرض پله ی مفیدآنها کمتراز80سانتی متراست،فقط می توان به عنوان راه پله ی غیرضروری ازآن استفاده نمود.

46.آشپزخانه :ازآنجاکه درطرح مربوطه،غذاهای سنتی ورسمی سلف نمی شود،پس نیازبه آشپزخانه های مدرن وباامکانات زیادنیازنداریم،الذابرای درست کردن غذاهایی ازقبیل پیتزا،ساندویچ و.........نیازبه یک فضاووسایل کمی داریم که درزیربه آن اشاره می کنم.

برای حرکت راحت بین لوازم آشپزخانه پهنایی معادل 1.20مترلازم است که بااحتساب 60cm درهرطرف عرض کل آشپزخانه 2.40مترمی رسد.حداقل فضای لازم برای اجاق 5-6m2 است.اجاق60سانتی متر،فریزر60سانتی متر،ظرف شویی دوقلو150سانتی متروکمدظروف ووسائل 170 سانتی مترمی باشد.ابعادمیزهای مورداستفاده نیزبدین صورت می باشد:

                         عرض         عمق             فضای موردنیاز

   برای چهارنفر         -            130cm                2.6m2  

   برای شش نفر       180         180cm                3.9 m2

  یرای هشت نفر         -            260cm                5.2 m2 

فضای لازم بین میزغذاخوری وپیشخوان بایددرحدود95تا105cm درنظرگرفته شودوحداقل فاصله بین میزودیوار55تا90cm که به نحوی ارائه غذابستگی داردباشد.

ارتفاع پیشخوان بوفه 85تا90cm می باشدوصفحه ای به ارتفاع 25cm نیزاگرتعبیه شودبهتراست.

 47.دسترسی ماموران آتش نشانی :ازآنجا که سایت مربوطه درکناروچسپیده به آتش نشانی می باشدازلحاظ دوری ومشکلات مشابه موردی نیست فقط درزیربه نکته های مهم توجه می شود.

تدارکات لازم برای دسترسی راحت ماموران آتش نشانی به ساختمان هنگام آتش سوزی بایددرمرحله طراحی مدنظرقرارگیرد.علاوه براین تسهیلات لازم برای کمک به آنها به منظورحفظ جان افرادداخلساختمان نیزباید فراهم شود. دسترسی کافی به سایت نیزبرای خودروهای آتش نشانی باید وجود داشته باشد.وسایل ودستگاه های اصلی مورداستفاده ماموران آتش نشانی عبارتنداز:نردبان،سکوهای هیدرولیک ودستگاه های پمپاژ.عرض راه های دسترسی برای خودروهای آتش نشانی نبایدکمتراز3.7متروعرض درهاکمتراز3.1نباشد.ارتفاع لازم برای استفاده ازپمپ ها3.7متراست.فضایی به عرض 5.5مترباسطح سخت وتاحدامکان تختدرمجاورساختمان وباحریمی به عرض 2.2متربرای حرکت سکوی هیدرولیک لازم است.

 48.درکتابخانه های مدرسه ای اتاق هایی برای کتاب های مرجع وپیشخان هایی برای امانت دادن کتاب یاقفسه هایی برای انتخاب آزاد کتاب ومجلات ،وهمچنین اتاق های مطالعه ی شخصی مجزاوجود دارد(البته باتوجه به زیربنای دردسترس وتعیین شده)دارد.علاوه برکتاب یاقفسه هایی برای انتخاب آزاد کتاب ومجلات تاحدامکان وسایل ارتباطی نیزبرای تبادل اطلاعات،جمع آوری شده دراختیارافراد قرار می گیرد.حداقل عرض مسیرهای ارتباطی باید بزرگتراز1.2متروحداقل فاصله ی بین قفسه ها  باید 1.3تا1.4مترباشد.میزان فضای لازم درکتابخانه ها ی مراکزآموزشی به تعدادهنرجویان موجودبستگی دارد.علاوه برموارد الزامی در کتابخانه اتاق هایی برای مطالعه ی شخصی و کارهای شخصی لازم است. فضاهای کارتا حد امکان باید به نورطبیعی دسترسی داشته باشد.فضای لازم برای مطالعه یا کار شخصی 2.5m2 وبرای کاربا رایانه وامثال ان 4 m2است.

 49.آزمایشگاه های زبان:که تاحدامکان بایدبافضا های اموزشی ارتباط مستقیمی داشته باشد،درنزدیکی

مرکزرسانه ها(مجلات)وکتابخانه باشدوبرای 400هنرجوحدود9کلاس آزمایشگاه زبان لازم است که

ابعادفضای آن 48تا60m2  می باشد.

50.سالن چند منظوره حداکثرفاصله ی هرصندلی ازدرخروجی نبایداز15متربیشترباشدوحداکثرفاصله ی هرصندلی ازراهروجانبی 450cmمی باشد.ابعاد صندلی ها طبق استاندارد حداقل به عرض 45cm وحداکثر1.1می تواندباشد.بهترین چیدمان صندلی ها به صورت قوسی می باشد.اندازه سالن برای هرتماشاچی به اندازه حدود2.00m2است.درهرردیف حداقل 16صندلی اگرقرارگیرد بهتر است. نسبت محل آخرین ردیف صندلی ها به پرده آپارات باید3:2باشد.حداقل فاصله ی پرده آپارات ازدیوار 1.20cm است که این مقدارطبق اندازه تماشاخانه وسیستم بادرنظرگرفتن ترکیب صداها به 0.5   مترکاهش یابد.درصورت وجودشیب،شیب کف حداکثر8%یابااستفاده ازپله ها که ارتفاع بلندترین آنها 16cmباشد.وپهنای راهر وی اصلی2.10cmودرصورت بزرگ بودن سالن می تواندتا3مترگسترش یابد.ورودی هاوخروجی ها ی سالن باید به گونه ای باشند که درمعرض دید باشند و از ورودسر وصدا به داخل سالن جلوگیری شود.حداقل تعداددرخروجی سالن چندمنظوره 2عددمی باشدوفقط درسالن های زیر100نفرمی توان از 1دراستفاده نمود.حداقل فاصله ی دودرخروجی ازیکدیگر5مترمی باشدوهرچه این فاصله بیشتر باشد بهتراست.حداقل عرض سالن ورودی وانتظاربه ازای هر100نفر56cmمی باشد.

51.نمایشگاه هنری:موزه ها ونمایشگاه های هنری ازلحاظ نوع ساختمان وسایرمسائل مربوطه نقاط مشترک بسیاری دارند.درمجموع اهداف اصلی آنهاجمع آوری ونگهداری ونمایش آنهاست.چون طرح مربوطه هنرستان می باشدوچندان نمی توان برروی فضایی مانندنمایشگاه تاکیدنمودفقط بایددرجایی ازطرح مکان یابی شودکه دارای سقف وسرپوشیده باشدوهم برای دسترسی اولیادرمواقعی که کارهای هنرجویان به معرض نمایش گذاشته شده باشد.البته نبایددرقسمتی ازطرح باشدکه زیادواردفضا های  هنرستان شود.مساحت لازم برای هرتصویر3تا5m2وسطح کف برای هرتندیش6الی10m2می باشد.

ارتفاع تصاویرموردنظرحداقل 13/2cmازکف زمین می باشد.

 

تحلیل سایت :

1.تحلیل اقلیم وآب وهوا

 2.کاربری های همجوار

3.دسترسی درجه 1و2و3

4.دسترسی های مقصدی وعبوری

5.دسترسی های اصلی

6.دسترسی های سواره وپیاده

7.امکانات ورودی

8.دیدومنظرازداخل به بیرون وبلعکس





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


سه شنبه 14 شهریور 1396 07:41 ق.ظ
Undeniably consider that which you stated. Your favorite reason appeared
to be at the web the easiest thing to understand of. I say to you, I certainly get annoyed while
folks think about issues that they just don't recognize
about. You controlled to hit the nail upon the highest and
defined out the whole thing with no need side-effects ,
other people could take a signal. Will probably be again to get more.
Thanks
سه شنبه 31 مرداد 1396 09:09 ق.ظ
Definitely imagine that that you said. Your favorite reason seemed to be on the
web the simplest thing to have in mind of.
I say to you, I certainly get irked even as other folks think about concerns that they just do not recognise about.
You managed to hit the nail upon the highest and defined out
the whole thing with no need side effect , other people
can take a signal. Will probably be again to get more.
Thank you
سه شنبه 17 مرداد 1396 09:11 ق.ظ
Pretty! This was an extremely wonderful post. Many thanks for providing this information.
پنجشنبه 25 اسفند 1390 08:34 ب.ظ
بابت اون همه نظر هم یه دنیا تشکر
پنجشنبه 25 اسفند 1390 08:33 ب.ظ
سلام
آپ های فوق العاده ای بود
بعدش هم برو خودتو مسخره کن دیونه
من از کجا بدونمaslچیه!؟تازه سوالاتت هم بی جواب میمونه
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


معماری به روز
درباره وبلاگ

معماری بازی استادانه ، صحیح و با شکوه توده هایی است که در روشنایی با یکدیگر جمع می شوند چشمان ما برای مشاهده ی صورت ها (فرمها) در روشنایی ساخته شده اند ؛ نور و سایه این صورت ها را آشکار می کنند ؛ مکعب ها،مخروط ها ، کره ها ، استوانه ها یا هرمها صورتهای بزرگ اولیه ای هستند که نور آن ها را به گونه ای ممتاز آشکار می کند؛ تصویر این صور در درون ما و بدون ابهام متمایز و ملموس است . به همین دلیل است که این ها صور زیبا ، زیباترین صورند . همه کس ، از کودک گرفته تا وحشی و ما بعد الطبیعه دان با این مطلب موافق است . این امر به ماهیت هنر های تجسمی مربوط می شود .

معماری به روز

مدیر وبلاگ : یاشار
نویسندگان
نظرسنجی
بهترین معمار جهان کیست ؟








آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :
عضویت سریع [RegFastForm]