تبلیغات
معماری به روز - برنامه فیزیکی هنرستان فنی (قسمت اول)
 
چهارشنبه 24 اسفند 1390 :: نویسنده : یاشار

برنامه فیزیکی :

فهرست موارد به ترتیب مطالب ارائه شده درزیر:

1.تفکیک فضاهای موردنیازسایت

2.تعداد نفرات هرکلاس

3.ابعاد کلاس های هنرستان (کارگاهی تئوری)

4.ابعاد صندلی ها ووسائل مربوط به کلاس ها

5.تشریح کارگاه ها

6.کتابخانه ی هنرستان

7.قسمت های اداری هنرستان

8.پارکینگ که شامل پارکینگ ماشی ودوچرخه می باشد.

9.دسترسی ها وارتباط داخل با خارج وماموران اتش نشانی

10.نمایشگاه هنری

11.تحلیل سایت

تفکیک فضاهای مورد نیازسایت:

A.اداری :1.ریاست                    4.دبیرخانه          7.اتاق کامپیوترمرکزی

             2.معاونت                    5.بایگانی

             3.حراست                    6.اتاق اساتید

B.آموزشی:   1.کلاس های درس تئوری برای کلیه رشته ها

                  2.کلاس های عملی برای کلیه رشته ها

C.کمک آموزشی:1.کتابخانه                2.سایت کامپیوتر

                       3.سایت اینترنت         4.اتاق سمعی وبصری

D .خدمات:1.اطلاعات                      2.انتشارات

               3.انبارمرکزی                  4.سالن غذاخوری

               5.آبدارخانه                      6.نمازخانه

               7.سرویس های بهداشتی      8.پارکینک

               9.بوفه

E.فرهنگی :1.نمایشگاه                      2.اتاق انجمن اولیاومربیان

F.ورزشی:1.سالن چند منظوره ورزشی

 برنامه فیزیکی هنرستان فنی

 1.برای این نوع مدارس می توان شعاع دسترسی وسیعتری  درنظرگرفت.

2.حداکثرهنرجویان کلاسها بارعایت کلیه اصول آموزشی به شرح ذیل منظورمی گردد.

    هنرستان-دبیرستان   :حداکثر35 نفربرای کلاس های تئوری

                                حداقل 25 نفربرای کلاس های تئوری

                                حداکثر20نفربرای کلاس های عملی  کلیه رشته ها

                                حداقل 16 نفربرای کلاس های عملی  کلیه رشته ها

3.ابعاد کلاس های تئوری مربوط به رشته های موجوددرهنرستان :

     a.برای کلاس هایی که ازیک طرف نورطبیعی  دریافت می کنند حداکثر70/5سانتی مترمی باشد.

     b.برای کلاس هایی که ازدوطرف نورطبیعی دریافت می کنند حداکثر7متر می باشد.

    c.طول کلاس های درس نبایدکمتراز6متروبیشتراز9متر باشد.

4.سطح موردنظربرای هراشغال کننده درکلاس های تئوری  M2 4/1می باشد.

 5.کلاس با48هنرجو به مساحت 85M2  نیاز دارد .

6.ابعاد واندازه های استانداردبرای میزوصندلی :

         78سانتی متر .h ارتفاع میز

         60سانتی متر  b.عمق میز

         48سانتی متر  s.ارتفاع صندلی

         40.43سانتی متر اندازه صندلی

7.کارگاهای نقشه کشی : مساحت هرکارگاه  بسته به اندازه میز نقشه کشی بین 5/3تا5/4 M2 می باشد.

میزترسیم با ابعاد متناسب برای کاغذ Aصفر(127*92cm ) بهترین حالت می باشد.کمد های نگهداریوسایل به میزان ارتفاع میزترسیم که ازسطح آن برای قراردادن اشیاء نیزمی توان استفاده نمود.یک کمدکوچک ودرصورت امکان چرخ داروکشوداربرای قراردادن وسایل ترسیم .صندلی ها نیزبایدچرخ داروقابل تنظیم برای ارتفاع های مختلف باشد.درکل فضای لازم برای هرنفرباتوجه به اندازه ی میزترسیم که دربالا به آن اشاره شد4.5m می باشد.ازآنجاکه نورپردازی طبیعی مطلوب ترین حالت است،بنابراین کارگاه های روبه شمال می توانندنوریکنواخت وبهتری رانسبت به جهت جنوب داشته باشد.درگارگاه ترسیم وجودیک کمدکه نقشه هارابه صورت قائم نگهداری کندمی تواندخوب باشدکه ابعادآن 1.00*1.3مترمی باشد.

8.استفاده ازنورطبیعی درروشنایی کارگاه موثربوده وبهتراست کارگاه ها روبه  شمال ساخته شوند.

 9.تابیدن نورازسمت چپ برای افرادراست دست بهتر است.

10.سمعی وبصری:هدف ایجادفضایی برای فعالیت های درسی وتبادل اطلاعات،فعالیت های آموزشی وفوق برنامه می باشد.میزان فضای موردنیازبرای هرنفر2mمیباشد.درصورت وجودفضاایجاد1انباربه مساحت 6m2می تواندمفیدواقع شود.

11.کارگاه های نقاشی ،گرافیک وطراحی :این کلاس ها بایددرصورت امکان دراتاق های زیرشیروانی باپنجره های بزرگ وبه سمت شمال قرارگیرد.وفضای موردنیاز80تا85 M2  می باشد.

12.کل فضا های موردنیازبرای یک نفردرهنرستان :A.برای هنرجویان پاره وقت 10 M2 

                                                                   B.برای هنرجویان تمام وقت 25  M2

13. 10تا20درصد فضا برای ورودی ها ودست رسی های عمومی وافقی باید درنظرگرفت.

 14.کتابخانه برای تمامی رشته ها برای هرنفر8/1 M2وحداکثر42نفرومساحت تقریبی 100M2 میباشد که فضای مطالعه جدا ازابعاد موردنظرمی باشد. که فضای مطالعه  60 تا75متردرنظرگرفته شود. که سرویس های بهداشتی نیزدرآن تعبیه شود. فضاهای داخلی ازقبیل :اتاق کتاب های مرجع،سالن مطالعه مرجع ومجلات بایدتحت کنترل پذیرش کتابخانه باشند.حداقل فاصله ی بین میزهادرسالن مطالعه 60cm می باشدواندازه ی میزبرای مطالعه ی دونفره 40/1*1مترمی باشد.درسالن مرجع یک قفسه پنج ردیفی باارتفاع حداکثر25/2cmکه توسط پایه هایی ازسطح زمین بلندمی شوندلازم است.ابعادمحل نگهداری کارت هاومشخصات کتاب ها به صورت سنتی07/1*1cm می باشد.

15.محل بازپس گرفتن کتاب وتحویل آن به مساحت 5 M2نیازدارد.

16.برای کارکنان هنرستان نیزیک کتابخانه باسالن مطالعه 100تا105 M2 درنظرگرفته می شود.

17.قسمت اداری که شامل مواردزیرمی باشد که ابعادهرکدام رادرزیربرسی می کنیم :

           A.اتاق ریاست  B.اتاق معاونت   C.بایگانی                  D.دبیرخانه 

            E.حراست   F    .اتاق اساتید     G.انبارمرکزی            H.حسابداری

            M.اطلاعات    N.مشاور         O. استراحت کارمندان   P.سرپرست کارگاه

            Q.کنفرانس

 18.بایگانی:بایددرجای خشک تعبیه شودودرزیرزمین وزیرشیروانی قرارنگیرد.دراتاق بایگانی باید فضایی جداگانه برای قفسه ها وکمدها درنظرگرفت.سطح کف موردنیازبرای یک سیستم بایگانی عمودی 2/5 M2می باشد.که درکل فضایی به اندازه 15تا25 M2 درنظرگرفت.

 

19.دفتربرای مدیرومعاونت هرکدام 20تا25 M2 می باشد.

20.اتاقی نیزبایدبرای انجمن اولیاومربیان به ابعاد40تا45 M2بایددرنظرگرفت.

21.ارقام میانگین سطح زیربنای موردنیازبرای هرایسگاه کاری وکارمندیک سازمان (شامل لوازم اداری ومحل کاربرد آنها)بدون درنظرگرفتن مدیریت،تقریبا به صورت زیرمی باشد:

                                 A.            6/4-6/3      M2                 30%

                                 B.            00/9-00/7  M2                  55% (میانگین5/8 M2)

                                 C.            00/15-00/9 M2                 15%

22.فضای چرخش آزاد باحداقل زیربنای 5/1 M2برای هرکارمندوپهنای حداقل 1متردرنظرگرفته شود.

23.میانگین سطح زیربنای موردنیازبرای هرایستگاه کاری حداقل 8تا10 M2وحداکثر12تا15 M2.

24.ارتفاع زمین تاسقف برای ساختمان های اداری برای زیربناهای مختلف به شرح زیرمی باشد:

                                                                 A.تا 50 M2 ........................5/2متر

                                                                 B.بیش از50.........................75/2متر

                                                                 C.بیش از100.......................3متر

                                                                 D.بیش از250تا2000.............25/3متر

نوع مطلب :
برچسب ها : برنامه فیزیک، هنرستان فنی، ریز فضاها ی هنرستان،
لینک های مرتبط :


شنبه 31 شهریور 1397 06:13 ب.ظ

You have made your position extremely nicely.!
canadian prescriptions online serc 24 mg canada online pharmacy canadian pharmacy viagra brand drugstore online reviews online pharmacies tech school canadian pharmacy canadian pharmaceuticals nafta pharmacy canada reviews trust pharmacy canada reviews no 1 canadian pharcharmy online
چهارشنبه 28 شهریور 1397 07:46 ب.ظ

Thanks a lot! Awesome stuff!
generic cialis at the pharmacy trusted tabled cialis softabs cialis online cialis super kamagra cialis generico milano cialis sans ordonnance achat cialis en suisse non 5 mg cialis generici if a woman takes a mans cialis no prescription cialis cheap
سه شنبه 27 شهریور 1397 04:41 ب.ظ

Amazing tons of good data.
cialis daily reviews cialis coupon trusted tabled cialis softabs precios cialis peru cialis sale online il cialis quanto costa weblink price cialis online cialis cipla cialis online cialis canadian drugs
سه شنبه 13 شهریور 1397 04:52 ق.ظ

You actually expressed this effectively.
viagra professional buy viagra online without prescription with overnight delivery buy sildenafil generic is it legal to buy viagra buy viagra online uk no prescription how to find viagra viagra online buy viagra canadian pharmacy where to buy generic viagra cheap viagra uk
دوشنبه 12 شهریور 1397 02:50 ق.ظ

Many thanks, Quite a lot of facts.

prezzo cialis a buon mercato only now cialis 20 mg cialis lowest price cialis cipla best buy only here cialis pills enter site 20 mg cialis cost cialis 5 mg buy comprar cialis 10 espa241a cialis generico free generic cialis
یکشنبه 11 شهریور 1397 01:28 ب.ظ

Wow loads of fantastic material.
tadalafil 10 mg 5 mg cialis pharmacie en ligne get cheap cialis cilas i recommend cialis generico rx cialis para comprar cialis daily new zealand cialis soft tabs for sale are there generic cialis cialis pas cher paris
سه شنبه 23 مرداد 1397 03:44 ق.ظ

Wonderful tips. Thanks a lot.
order cheap viagra generic viagra purchase uk pharmacy online viagra buy viagra without prescription online buy viagra no rx sildenafil tablets online order sildenafil buy viagra online without rx where can i buy viagra cheap how can i buy viagra without seeing a doctor
دوشنبه 22 مرداد 1397 01:23 ب.ظ

Kudos! An abundance of info!

cialis reviews cialis coupons cialis side effects overnight cialis tadalafil cialis dosage amounts tadalafilo fast cialis online only best offers cialis use cialis for daily use compare prices cialis uk
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 05:04 ق.ظ

Cheers, I value it!
cialis online deutschland side effects for cialis enter site very cheap cialis buy cheap cialis in uk buy cialis achat cialis en europe prices for cialis 50mg cialis sans ordonnance comprar cialis navarr cialis 10mg prix pharmaci
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 06:32 ق.ظ

Whoa quite a lot of fantastic facts!
buy viagra online nz buy viagra online germany buy viagra overnight delivery buy viagra alternative viagra buy viagra pharmacy viagra viagra to buy uk buy viagra from canada sildenafil generic price buy viagra sample sildenafil uk
جمعه 3 فروردین 1397 08:13 ب.ظ

You actually stated this superbly!
can i take cialis and ecstasy price cialis wal mart pharmacy 40 mg cialis what if i take the best site cialis tablets tadalafil 20mg generic cialis with dapoxetine buy cialis cheap 10 mg cialis side effects dangers cialis professional from usa buy cialis
دوشنبه 28 اسفند 1396 01:47 ق.ظ

Excellent postings. Thank you!
cialis 5mg billiger cialis purchasing cialis australian price low dose cialis blood pressure tarif cialis france cialis et insomni cialis preise schweiz cialis en 24 hora achat cialis en itali cost of cialis per pill
سه شنبه 14 شهریور 1396 12:36 ب.ظ
I every time spent my half an hour to read this web site's articles all the time along with a mug of coffee.
دوشنبه 16 مرداد 1396 08:53 ب.ظ
Hello! I just wanted to ask if you ever have any issues with
hackers? My last blog (wordpress) was hacked and I ended
up losing many months of hard work due to no data
backup. Do you have any methods to stop hackers?
چهارشنبه 23 فروردین 1396 07:13 ب.ظ
What's up, yeah this article is genuinely nice and I have learned lot of things from it about blogging.
thanks.
پنجشنبه 24 دی 1394 11:07 ق.ظ
سلام
خوشحال میشم باهم تبادل لینک داشته باشیم
چهارشنبه 13 آبان 1394 08:25 ق.ظ
sepas gozaram matlab khobii bod
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


معماری به روز
درباره وبلاگ

معماری بازی استادانه ، صحیح و با شکوه توده هایی است که در روشنایی با یکدیگر جمع می شوند چشمان ما برای مشاهده ی صورت ها (فرمها) در روشنایی ساخته شده اند ؛ نور و سایه این صورت ها را آشکار می کنند ؛ مکعب ها،مخروط ها ، کره ها ، استوانه ها یا هرمها صورتهای بزرگ اولیه ای هستند که نور آن ها را به گونه ای ممتاز آشکار می کند؛ تصویر این صور در درون ما و بدون ابهام متمایز و ملموس است . به همین دلیل است که این ها صور زیبا ، زیباترین صورند . همه کس ، از کودک گرفته تا وحشی و ما بعد الطبیعه دان با این مطلب موافق است . این امر به ماهیت هنر های تجسمی مربوط می شود .

معماری به روز

مدیر وبلاگ : یاشار
نویسندگان
نظرسنجی
بهترین معمار جهان کیست ؟
آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :
عضویت سریع [RegFastForm]