تبلیغات
معماری به روز - برنامه فیزیکی هنرستان فنی (قسمت اول)
 
چهارشنبه 24 اسفند 1390 :: نویسنده : یاشار

برنامه فیزیکی :

فهرست موارد به ترتیب مطالب ارائه شده درزیر:

1.تفکیک فضاهای موردنیازسایت

2.تعداد نفرات هرکلاس

3.ابعاد کلاس های هنرستان (کارگاهی تئوری)

4.ابعاد صندلی ها ووسائل مربوط به کلاس ها

5.تشریح کارگاه ها

6.کتابخانه ی هنرستان

7.قسمت های اداری هنرستان

8.پارکینگ که شامل پارکینگ ماشی ودوچرخه می باشد.

9.دسترسی ها وارتباط داخل با خارج وماموران اتش نشانی

10.نمایشگاه هنری

11.تحلیل سایت

تفکیک فضاهای مورد نیازسایت:

A.اداری :1.ریاست                    4.دبیرخانه          7.اتاق کامپیوترمرکزی

             2.معاونت                    5.بایگانی

             3.حراست                    6.اتاق اساتید

B.آموزشی:   1.کلاس های درس تئوری برای کلیه رشته ها

                  2.کلاس های عملی برای کلیه رشته ها

C.کمک آموزشی:1.کتابخانه                2.سایت کامپیوتر

                       3.سایت اینترنت         4.اتاق سمعی وبصری

D .خدمات:1.اطلاعات                      2.انتشارات

               3.انبارمرکزی                  4.سالن غذاخوری

               5.آبدارخانه                      6.نمازخانه

               7.سرویس های بهداشتی      8.پارکینک

               9.بوفه

E.فرهنگی :1.نمایشگاه                      2.اتاق انجمن اولیاومربیان

F.ورزشی:1.سالن چند منظوره ورزشی

 برنامه فیزیکی هنرستان فنی

 1.برای این نوع مدارس می توان شعاع دسترسی وسیعتری  درنظرگرفت.

2.حداکثرهنرجویان کلاسها بارعایت کلیه اصول آموزشی به شرح ذیل منظورمی گردد.

    هنرستان-دبیرستان   :حداکثر35 نفربرای کلاس های تئوری

                                حداقل 25 نفربرای کلاس های تئوری

                                حداکثر20نفربرای کلاس های عملی  کلیه رشته ها

                                حداقل 16 نفربرای کلاس های عملی  کلیه رشته ها

3.ابعاد کلاس های تئوری مربوط به رشته های موجوددرهنرستان :

     a.برای کلاس هایی که ازیک طرف نورطبیعی  دریافت می کنند حداکثر70/5سانتی مترمی باشد.

     b.برای کلاس هایی که ازدوطرف نورطبیعی دریافت می کنند حداکثر7متر می باشد.

    c.طول کلاس های درس نبایدکمتراز6متروبیشتراز9متر باشد.

4.سطح موردنظربرای هراشغال کننده درکلاس های تئوری  M2 4/1می باشد.

 5.کلاس با48هنرجو به مساحت 85M2  نیاز دارد .

6.ابعاد واندازه های استانداردبرای میزوصندلی :

         78سانتی متر .h ارتفاع میز

         60سانتی متر  b.عمق میز

         48سانتی متر  s.ارتفاع صندلی

         40.43سانتی متر اندازه صندلی

7.کارگاهای نقشه کشی : مساحت هرکارگاه  بسته به اندازه میز نقشه کشی بین 5/3تا5/4 M2 می باشد.

میزترسیم با ابعاد متناسب برای کاغذ Aصفر(127*92cm ) بهترین حالت می باشد.کمد های نگهداریوسایل به میزان ارتفاع میزترسیم که ازسطح آن برای قراردادن اشیاء نیزمی توان استفاده نمود.یک کمدکوچک ودرصورت امکان چرخ داروکشوداربرای قراردادن وسایل ترسیم .صندلی ها نیزبایدچرخ داروقابل تنظیم برای ارتفاع های مختلف باشد.درکل فضای لازم برای هرنفرباتوجه به اندازه ی میزترسیم که دربالا به آن اشاره شد4.5m می باشد.ازآنجاکه نورپردازی طبیعی مطلوب ترین حالت است،بنابراین کارگاه های روبه شمال می توانندنوریکنواخت وبهتری رانسبت به جهت جنوب داشته باشد.درگارگاه ترسیم وجودیک کمدکه نقشه هارابه صورت قائم نگهداری کندمی تواندخوب باشدکه ابعادآن 1.00*1.3مترمی باشد.

8.استفاده ازنورطبیعی درروشنایی کارگاه موثربوده وبهتراست کارگاه ها روبه  شمال ساخته شوند.

 9.تابیدن نورازسمت چپ برای افرادراست دست بهتر است.

10.سمعی وبصری:هدف ایجادفضایی برای فعالیت های درسی وتبادل اطلاعات،فعالیت های آموزشی وفوق برنامه می باشد.میزان فضای موردنیازبرای هرنفر2mمیباشد.درصورت وجودفضاایجاد1انباربه مساحت 6m2می تواندمفیدواقع شود.

11.کارگاه های نقاشی ،گرافیک وطراحی :این کلاس ها بایددرصورت امکان دراتاق های زیرشیروانی باپنجره های بزرگ وبه سمت شمال قرارگیرد.وفضای موردنیاز80تا85 M2  می باشد.

12.کل فضا های موردنیازبرای یک نفردرهنرستان :A.برای هنرجویان پاره وقت 10 M2 

                                                                   B.برای هنرجویان تمام وقت 25  M2

13. 10تا20درصد فضا برای ورودی ها ودست رسی های عمومی وافقی باید درنظرگرفت.

 14.کتابخانه برای تمامی رشته ها برای هرنفر8/1 M2وحداکثر42نفرومساحت تقریبی 100M2 میباشد که فضای مطالعه جدا ازابعاد موردنظرمی باشد. که فضای مطالعه  60 تا75متردرنظرگرفته شود. که سرویس های بهداشتی نیزدرآن تعبیه شود. فضاهای داخلی ازقبیل :اتاق کتاب های مرجع،سالن مطالعه مرجع ومجلات بایدتحت کنترل پذیرش کتابخانه باشند.حداقل فاصله ی بین میزهادرسالن مطالعه 60cm می باشدواندازه ی میزبرای مطالعه ی دونفره 40/1*1مترمی باشد.درسالن مرجع یک قفسه پنج ردیفی باارتفاع حداکثر25/2cmکه توسط پایه هایی ازسطح زمین بلندمی شوندلازم است.ابعادمحل نگهداری کارت هاومشخصات کتاب ها به صورت سنتی07/1*1cm می باشد.

15.محل بازپس گرفتن کتاب وتحویل آن به مساحت 5 M2نیازدارد.

16.برای کارکنان هنرستان نیزیک کتابخانه باسالن مطالعه 100تا105 M2 درنظرگرفته می شود.

17.قسمت اداری که شامل مواردزیرمی باشد که ابعادهرکدام رادرزیربرسی می کنیم :

           A.اتاق ریاست  B.اتاق معاونت   C.بایگانی                  D.دبیرخانه 

            E.حراست   F    .اتاق اساتید     G.انبارمرکزی            H.حسابداری

            M.اطلاعات    N.مشاور         O. استراحت کارمندان   P.سرپرست کارگاه

            Q.کنفرانس

 18.بایگانی:بایددرجای خشک تعبیه شودودرزیرزمین وزیرشیروانی قرارنگیرد.دراتاق بایگانی باید فضایی جداگانه برای قفسه ها وکمدها درنظرگرفت.سطح کف موردنیازبرای یک سیستم بایگانی عمودی 2/5 M2می باشد.که درکل فضایی به اندازه 15تا25 M2 درنظرگرفت.

 

19.دفتربرای مدیرومعاونت هرکدام 20تا25 M2 می باشد.

20.اتاقی نیزبایدبرای انجمن اولیاومربیان به ابعاد40تا45 M2بایددرنظرگرفت.

21.ارقام میانگین سطح زیربنای موردنیازبرای هرایسگاه کاری وکارمندیک سازمان (شامل لوازم اداری ومحل کاربرد آنها)بدون درنظرگرفتن مدیریت،تقریبا به صورت زیرمی باشد:

                                 A.            6/4-6/3      M2                 30%

                                 B.            00/9-00/7  M2                  55% (میانگین5/8 M2)

                                 C.            00/15-00/9 M2                 15%

22.فضای چرخش آزاد باحداقل زیربنای 5/1 M2برای هرکارمندوپهنای حداقل 1متردرنظرگرفته شود.

23.میانگین سطح زیربنای موردنیازبرای هرایستگاه کاری حداقل 8تا10 M2وحداکثر12تا15 M2.

24.ارتفاع زمین تاسقف برای ساختمان های اداری برای زیربناهای مختلف به شرح زیرمی باشد:

                                                                 A.تا 50 M2 ........................5/2متر

                                                                 B.بیش از50.........................75/2متر

                                                                 C.بیش از100.......................3متر

                                                                 D.بیش از250تا2000.............25/3متر

نوع مطلب :
برچسب ها : برنامه فیزیک، هنرستان فنی، ریز فضاها ی هنرستان،
لینک های مرتبط :


سه شنبه 8 مرداد 1398 10:20 ب.ظ

Very good content. Many thanks!
canadian viagra reputable canadian prescriptions online canada medications cheap canadian pharmacy viagra canada online pharmacies medication canadian pharcharmy online canadian pharmacy cialis buy viagrow canadian pharmacycanadian pharmacy are canadian online pharmacies safe
دوشنبه 3 تیر 1398 07:41 ق.ظ

You explained that well!
recommended site cialis kanada cialis mit grapefruitsaft cialis tadalafil online cialis online deutschland buying brand cialis online safe site to buy cialis online we use it 50 mg cialis dose dose size of cialis cialis sans ordonnance prix de cialis
شنبه 1 تیر 1398 08:09 ق.ظ

Thanks! I value it!
enter site natural cialis acquistare cialis internet generic cialis order generic cialis online price cialis best viagra cialis levitra click now buy cialis brand sialis buy original cialis viagra vs cialis vs levitra
جمعه 31 خرداد 1398 12:10 ق.ظ

Thank you! A good amount of write ups!

cialis en 24 hora cialis pills price each cialis manufacturer coupon cialis 100 mg 30 tablet compare prices cialis uk cialis mit grapefruitsaft tadalafil cialis 5 mg buy cialis kaufen wo cialis generic
دوشنبه 27 خرداد 1398 10:47 ب.ظ

Wonderful facts, Kudos.
cost of cialis per pill cialis 5mg prix cialis for sale in europa no prescription cialis cheap we choice cialis pfizer india cialis 5mg miglior cialis generico cialis online deutschland cialis kamagra levitra click here take cialis
دوشنبه 27 خرداد 1398 07:38 ق.ظ

Thanks a lot! I like it!
venta de cialis canada cialis tablets australia cialis therapie venta de cialis canada price cialis wal mart pharmacy cialis baratos compran uk india cialis 100mg cost cialis ahumada cialis 20 mg cialis tablets for sale
پنجشنبه 23 خرداد 1398 05:45 ق.ظ

You actually reported this perfectly!
compare prices cialis uk acheter cialis meilleur pri cialis dosage recommendations cialis coupon cialis from canada cialis 200 dollar savings card buy cialis online legal calis 5 mg cialis coupon printable cialis generico milano
چهارشنبه 22 خرداد 1398 03:38 ب.ظ

Thanks. Awesome information.
5 mg cialis coupon printable cilas cialis 5 mg funziona cialis generique what is cialis sialis bulk cialis cialis venta a domicilio cialis rckenschmerzen tadalafil generic
دوشنبه 20 خرداد 1398 09:03 ق.ظ

You said that really well!
cialis authentique suisse free generic cialis cost of cialis per pill cialis kaufen bankberweisung 200 cialis coupon cialis uk cialis 10 doctissimo buying brand cialis online fast cialis online click here cialis daily uk
یکشنبه 19 خرداد 1398 03:12 ق.ظ

You have made your position quite clearly!!
if a woman takes a mans cialis generic cialis at walmart we choice cialis pfizer india costo in farmacia cialis cialis pills cialis ahumada cialis rckenschmerzen order a sample of cialis cialis canada on line precios cialis peru
جمعه 17 خرداد 1398 09:46 ب.ظ

This is nicely put! .
cialis generico in farmacia buy cheap cialis in uk cialis daily cost of cialis per pill cialis pas cher paris preis cialis 20mg schweiz buy cialis cheap 10 mg buy generic cialis cialis 20 mg best price cialis flussig
چهارشنبه 21 فروردین 1398 06:48 ب.ظ

Kudos, Quite a lot of forum posts!

canadian rx world pharmacy canadian drug store canada medication prices canada online pharmacies legitimate online canadian pharmacies drugs for sale in uk safe canadian online pharmacies canadian pharmacy viagra buy viagrow pharmacy
جمعه 16 آذر 1397 02:11 ق.ظ

This is nicely said! .
rezeptfrei cialis apotheke female cialis no prescription buy cialis online legal only here cialis pills deutschland cialis online sublingual cialis online cialis for bph cialis kaufen bankberweisung only here cialis pills buying cialis overnight
پنجشنبه 15 آذر 1397 06:47 ق.ظ

You suggested this exceptionally well!
cialis daily dose generic cost of cialis per pill cialis online cialis rckenschmerzen cialis cost tadalafil 20mg can i take cialis and ecstasy we recommend cialis info only here cialis pills cialis online deutschland
چهارشنبه 14 آذر 1397 12:44 ق.ظ

Seriously loads of terrific information!
buy cialis online legal price cialis wal mart pharmacy viagra or cialis prezzo di cialis in bulgaria canadian cialis cialis tablets for sale generico cialis mexico acheter cialis kamagra cialis 5 mg pastillas cialis y alcoho
سه شنبه 13 آذر 1397 01:45 ب.ظ

Incredible loads of excellent knowledge!
5 mg cialis coupon printable cialis uk cilas cialis tadalafil cialis purchasing enter site natural cialis cialis herbs cialis generic link for you cialis price generic cialis pill online
سه شنبه 13 آذر 1397 02:18 ق.ظ

Thanks a lot, I value this!
cialis 30 day sample cialis herbs free generic cialis cialis rckenschmerzen bulk cialis cialis price thailand only now cialis 20 mg cialis dosage amounts buying brand cialis online acheter cialis meilleur pri
دوشنبه 12 آذر 1397 01:16 ب.ظ

This is nicely said! .
only best offers 100mg cialis cialis lilly tadalafi cialis flussig trusted tabled cialis softabs acheter du cialis a geneve cheap cialis where to buy cialis in ontario only best offers 100mg cialis cialis generique 5 mg comprar cialis 10 espa241a
دوشنبه 12 آذر 1397 01:59 ق.ظ

Wow a good deal of terrific data.
safe dosage for cialis canada discount drugs cialis best generic drugs cialis cheap cialis cialis pills cialis ahumada buy generic cialis cialis patent expiration cialis soft tabs for sale cialis purchasing
یکشنبه 11 آذر 1397 12:58 ب.ظ

Thanks a lot. I like it!
cialis reviews cialis professional yohimbe cialis 5 mg buy cialis en 24 hora cialis online napol cialis herbs cialis sans ordonnance comprar cialis navarr cialis for sale in europa enter site 20 mg cialis cost
شنبه 10 آذر 1397 12:58 ب.ظ

You actually expressed this effectively!
brand cialis nl only now cialis 20 mg callus weblink price cialis achat cialis en suisse tadalafil 10 mg canada discount drugs cialis buy cialis online legal only now cialis for sale in us opinioni cialis generico
شنبه 10 آذر 1397 01:20 ق.ظ

Information well taken!.
how to purchase cialis on line we recommend cialis info cialis herbs cialis for sale south africa we recommend cialis info cialis 50 mg soft tab cialis farmacias guadalajara low cost cialis 20mg 40 mg cialis what if i take cost of cialis cvs
جمعه 9 آذر 1397 02:01 ب.ظ

Nicely put. Thank you!
cialis pills boards price cialis best venta cialis en espaa link for you cialis price deutschland cialis online click here to buy cialis venta cialis en espaa cuanto cuesta cialis yaho cialis cipla best buy enter site 20 mg cialis cost
پنجشنبه 8 آذر 1397 02:54 ب.ظ

You suggested this adequately!
viagra or cialis cialis preise schweiz cialis 20 mg cut in half calis prescription doctor cialis cialis 5mg billiger generic cialis 20mg uk calis buy original cialis il cialis quanto costa
چهارشنبه 7 آذر 1397 02:13 ب.ظ

Incredible many of awesome facts!
viagra vs cialis 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis efficacit cialis lilly tadalafi cialis 10 doctissimo we like it cialis price rx cialis para comprar free generic cialis compare prices cialis uk rx cialis para comprar
چهارشنبه 7 آذر 1397 02:15 ق.ظ

You reported this well.
what is cialis only here cialis pills click now cialis from canada prices on cialis 10 mg side effects of cialis cialis tablets for sale when can i take another cialis discount cialis we use it cialis online store cialis dosage
پنجشنبه 19 مهر 1397 12:10 ب.ظ

Regards! Numerous content!

levitra 20 mg buy 10 mg levitra levitra prices levitra without a doctor prescription levitra without a doctor prescription vardenafil levitra levitra 10 mg kopen levitra buy levitra 10mg
سه شنبه 10 مهر 1397 07:22 ق.ظ

Thanks a lot. Ample stuff!

we like it safe cheap cialis chinese cialis 50 mg acquisto online cialis price cialis best what is cialis side effects for cialis buy cialis online nz generic cialis cialis generico postepay cialis professional yohimbe
شنبه 7 مهر 1397 01:40 ق.ظ

Amazing knowledge. Cheers.
cialis kaufen il cialis quanto costa cialis for bph online cialis legalidad de comprar cialis cialis australia org wow cialis 20 the best choice cialis woman cialis billig cialis generico lilly
شنبه 31 شهریور 1397 06:13 ب.ظ

You have made your position extremely nicely.!
canadian prescriptions online serc 24 mg canada online pharmacy canadian pharmacy viagra brand drugstore online reviews online pharmacies tech school canadian pharmacy canadian pharmaceuticals nafta pharmacy canada reviews trust pharmacy canada reviews no 1 canadian pharcharmy online
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
معماری به روز
درباره وبلاگ

معماری بازی استادانه ، صحیح و با شکوه توده هایی است که در روشنایی با یکدیگر جمع می شوند چشمان ما برای مشاهده ی صورت ها (فرمها) در روشنایی ساخته شده اند ؛ نور و سایه این صورت ها را آشکار می کنند ؛ مکعب ها،مخروط ها ، کره ها ، استوانه ها یا هرمها صورتهای بزرگ اولیه ای هستند که نور آن ها را به گونه ای ممتاز آشکار می کند؛ تصویر این صور در درون ما و بدون ابهام متمایز و ملموس است . به همین دلیل است که این ها صور زیبا ، زیباترین صورند . همه کس ، از کودک گرفته تا وحشی و ما بعد الطبیعه دان با این مطلب موافق است . این امر به ماهیت هنر های تجسمی مربوط می شود .

معماری به روز

مدیر وبلاگ : یاشار
نویسندگان
نظرسنجی
بهترین معمار جهان کیست ؟
آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :
عضویت سریع [RegFastForm]