تبلیغات
معماری به روز - شیشه
 

كاهنده مصرف انرژی در ساختمان

 


ساختمان ها سرپناهی مناسب جهت حفظ آدمی در برابر شرایط نامساعد محیطی به منظورتامین آسایش و راحتی هستند، لیكن حصول بخشی از این امر به استفاده درست از منابعانرژی بازمی گردد. استفاده مدبرانه از فن آوری های نوین ساخت وساز می تواند ضمنتحقق موارد یاد شده، به میزان قابل توجهی از مصرف بی رویه انرژی جلوگیریكند.امروزه به منظور حداكثر استفاده از نور خورشید و اجرای برخی ایده هایمعمارانه، سطح وسیعی از ساختمان را با شیشه می پوشانند، لذا پنجره ها نقش اصلی رادر كنترل نور ورودی به داخل ساختمان و میزان انرژی مورد نیاز ایفا می كنند. ضرورتكنترل انرژی هنگامی مشهودتر می شود كه سطح وسیعی از ساختمان با شیشه پوشیده شود كهاغلب در این شرایط، امكان حفظ گرمای محیطی مناسب و ذخیره سازی معقول انرژی به طورهمزمان با مشكلاتی همراه می شود.با پیشرفت تكنولوژی در عصر حاضر، تلاش محققانبر تولید شیشه هایی با خاصیت پخش نور بسیار كم، جهت استفاده در ساختمان هایی باكاربری تجاری متمركز شده است، به طوری كه می توان با فراهم سازی امكان ورود انرژیخورشید به داخل ساختمان و ممانعت از فرار گرمای داخل ساختمان (با ممانعت از خروجاشعه فرابنفش)، مصرف انرژی را به میزان قابل توجهی كاهش داد. چنین شیشه هایی قابلیتایفای نقش همزمان عایق حرارتی و كنترل نور خورشید را دارند. شیشه هایی با درجهشفافیت بسیار بالا، قابلیت ممتازی در ورود نور به داخل بنا داشته و محافظ خوبی دربرابر شرایط جوی به شمار می روند، ولی عایق حرارتی خوب یا مانعی موثر در برابرانرژی خورشید نیستند. تكنولوژی ساخت شیشه به مرحله ای از كمال رسیده كه طراحی وتولید انواع شیشه را با لحاظ كردن توأمان خواص پخشی، انعكاسی، جذبی و شفافیت جهتدستیابی به شرایط ایده آل و پاسخگویی به خواسته های مختلفی همچون كنترل نور روز ودرجه حرارت مناسب ،امكانپذیر كرده است.
نور و روشنایی احساس خوبی را در انسانایجاد می كند و باعث جلوه گر شدن افكار عالی در زندگی انسان می شود. در آسمانخراشهای امروزی چنین تفكراتی حادث نمی شوند. آسمان خراش ها با وجود نزدیكی به خورشید،زندگی بشر را به تاریكترین حد ممكن رسانده اند!امروزه شیشه هایی كه با تكنولوژیپیشرفته تولید می شوند علاوه بر تامین روشنایی روز دارای كیفیات دیگری همچون كنترلخورشیدی، آسایش و راحتی از نظر دما (محافظت از گرمای تابستان و سرمای زمستان) بامشخصه هایی همچون قابلیت بازیافت، دوام پذیری، عدم نیاز به پاكیزه نمایی، محافظت ازرنگ پریدگی تدریجی اشیای داخل بنا در مقابل نور خورشید و… هستند. توسط شیشه هایتولیدی با تكنولوژی مدرن، عبور نور با شیشه تخت، از 88 درصد به 94 درصد افزایشیافته، در باشگاه های ورزشی وضوح دید و عدم اعوجاج و انعكاس از سال 1997 عملا حذفشده، انعكاس شیشه در حالت معمول از 8 درصد به یك درصد كاهش یافته و وضوح دید برمحیط آنسوی پنجره افزایش یافته است.

انواع شیشه ها از لحاظ كاربرد درساختمان:
۱ - شیشه با كاربرد مدیریت انرژی
2 - شیشه مقاوم در برابر آتش
۳ - شیشه كنترل صدا
۴ - شیشه ایمن با كاربرد حفاظتی و امنیت
۵ - شیشه باكاربرد در دكوراسیون
۶ - شیشه تامین كننده نور و روشنایی
۷ - شیشه باكاربردهای خاص
۸ - شیشه نما با قابلیت های مقاوم در برابر باد و ضربه
۹ - شیشه هوشمند (چند منظوره)
۱۰ - شیشه كلتكتوری (نور و گرما)
بیش از 80 سال است كه شیشه دو جداره به عنوان ضرروت اصلی برای فراهم آوری عایق حرارتی در ساختمان ها شناخته شده است. پیشرفت های اخیر برعایق سازی مناسب و افزایش بهینه سازی حرارت متمركز شده است كه دلایل آن می تواند به خاطر اقتصاد و ضرورت كاهش یابی میزان انتشار دی اكسیدكربن باشد كه عمدتا با بازدهی حرارتی و نحوه استفاده از انرژی در ساختمان ها ارتباط مستقیمی دارد.
هدرروی گرما در یك ساختمان به معنای مقاومت كم مصالح آن است. این امر تا كنون عمدتا از طریق شیشه پنجره یا به عبارت بهتر، شیشه كاری نامناسب و ضعیفی همچون شیشه تك جداره حادث می شده است. با روش های پیشرفته كه مانع فرار گرما از ساختمان است می توان تنوع انتخاب زیباشناسانه و تنوع عایق سازی را به صورت توأمان، فراهم آورد.نور خورشید به سه طریق: انعكاسی، انتقالی و جذبی پخش می شود. این امر در ایده تولید شیشه های كنترل خورشیدی و عایق حرارتی منظور شده است. شیشه های كنترل خورشیدی و عایق حرارتی تضمین آسایش و جلوگیری از هدرروی گرما هستند. عواملی همچون حذف رطوبت، نم و تقطیر در فضای میانی شیشه های دو جداره، شیشه های رنگی با خاصیت فتوولتائیك و پوشش های مختلف با ضخامت های مختلف، شیشه را در مقابل ذخیره سازی انرژی تقویت می كند.اهمیت حفظ ذخایر انرژی غیر قابل بازیافت و كمبود ذخایر انرژی فسیلی در بسیاری از كشورها، مسئولان را بر آن داشته تا به بهینه سازی انرژی دقت وسواسانه تری مبذول دارند. صنعت ساختمان همچون سایر صنایع از عمده ترین مصرف كنندگان انرژی است و شیشه به لحاظ ماهیت خاص خود نقش عمده ای در هدرروی انرژی ایفا می كند. با تلاش در جهت تقویت قابلیت های شیشه همچون انتقال نور و حذف معایب آن، با تدابیری همچون استفاده از شیشه های دو جداره و تركیب انواع شیشه ها با هم ، استفاده از شیشه ها با قابلیت انتقالی، انعكاسی و جذبی، ممانعت از گریز اشعه فرابفنش از داخل ساختمان به بیرون یا ممانعت از انتقال گرمای خورشید به داخل ساختمان و... و تلفیق جنبه های معمارانه با مهندسی و تكنولوژی ساخت پیشرفته در این محصول، می توانیم در جهت مدیریت انرژی گام برداریم.

ساختمان ها سرپناهی مناسب جهت حفظ آدمی در برابر شرایط نامساعد محیطی به منظورتامین آسایش و راحتی هستند، لیكن حصول بخشی از این امر به استفاده درست از منابعانرژی بازمی گردد. استفاده مدبرانه از فن آوری های نوین ساخت وساز می تواند ضمنتحقق موارد یاد شده، به میزان قابل توجهی از مصرف بی رویه انرژی جلوگیریكند.امروزه به منظور حداكثر استفاده از نور خورشید و اجرای برخی ایده هایمعمارانه، سطح وسیعی از ساختمان را با شیشه می پوشانند، لذا پنجره ها نقش اصلی رادر كنترل نور ورودی به داخل ساختمان و میزان انرژی مورد نیاز ایفا می كنند. ضرورتكنترل انرژی هنگامی مشهودتر می شود كه سطح وسیعی از ساختمان با شیشه پوشیده شود كهاغلب در این شرایط، امكان حفظ گرمای محیطی مناسب و ذخیره سازی معقول انرژی به طورهمزمان با مشكلاتی همراه می شود.با پیشرفت تكنولوژی در عصر حاضر، تلاش محققانبر تولید شیشه هایی با خاصیت پخش نور بسیار كم، جهت استفاده در ساختمان هایی باكاربری تجاری متمركز شده است، به طوری كه می توان با فراهم سازی امكان ورود انرژیخورشید به داخل ساختمان و ممانعت از فرار گرمای داخل ساختمان (با ممانعت از خروجاشعه فرابنفش)، مصرف انرژی را به میزان قابل توجهی كاهش داد. چنین شیشه هایی قابلیتایفای نقش همزمان عایق حرارتی و كنترل نور خورشید را دارند. شیشه هایی با درجهشفافیت بسیار بالا، قابلیت ممتازی در ورود نور به داخل بنا داشته و محافظ خوبی دربرابر شرایط جوی به شمار می روند، ولی عایق حرارتی خوب یا مانعی موثر در برابرانرژی خورشید نیستند. تكنولوژی ساخت شیشه به مرحله ای از كمال رسیده كه طراحی وتولید انواع شیشه را با لحاظ كردن توأمان خواص پخشی، انعكاسی، جذبی و شفافیت جهتدستیابی به شرایط ایده آل و پاسخگویی به خواسته های مختلفی همچون كنترل نور روز ودرجه حرارت مناسب ،امكانپذیر كرده است.
نور و روشنایی احساس خوبی را در انسانایجاد می كند و باعث جلوه گر شدن افكار عالی در زندگی انسان می شود. در آسمانخراشهای امروزی چنین تفكراتی حادث نمی شوند. آسمان خراش ها با وجود نزدیكی به خورشید،زندگی بشر را به تاریكترین حد ممكن رسانده اند!امروزه شیشه هایی كه با تكنولوژیپیشرفته تولید می شوند علاوه بر تامین روشنایی روز دارای كیفیات دیگری همچون كنترلخورشیدی، آسایش و راحتی از نظر دما (محافظت از گرمای تابستان و سرمای زمستان) بامشخصه هایی همچون قابلیت بازیافت، دوام پذیری، عدم نیاز به پاكیزه نمایی، محافظت ازرنگ پریدگی تدریجی اشیای داخل بنا در مقابل نور خورشید و… هستند. توسط شیشه هایتولیدی با تكنولوژی مدرن، عبور نور با شیشه تخت، از 88 درصد به 94 درصد افزایشیافته، در باشگاه های ورزشی وضوح دید و عدم اعوجاج و انعكاس از سال 1997 عملا حذفشده، انعكاس شیشه در حالت معمول از 8 درصد به یك درصد كاهش یافته و وضوح دید برمحیط آنسوی پنجره افزایش یافته است.

انواع شیشه ها از لحاظ كاربرد درساختمان:
۱ - شیشه با كاربرد مدیریت انرژی
2 - شیشه مقاوم در برابر آتش
۳ - شیشه كنترل صدا
۴ - شیشه ایمن با كاربرد حفاظتی و امنیت
۵ - شیشه باكاربرد در دكوراسیون
۶ - شیشه تامین كننده نور و روشنایی
۷ - شیشه باكاربردهای خاص
۸ - شیشه نما با قابلیت های مقاوم در برابر باد و ضربه
۹ - شیشه هوشمند (چند منظوره)
۱۰ - شیشه كلتكتوری (نور و گرما)
بیش از 80 سال است كه شیشه دو جداره به عنوان ضرروت اصلی برای فراهم آوری عایق حرارتی در ساختمان ها شناخته شده است. پیشرفت های اخیر برعایق سازی مناسب و افزایش بهینه سازی حرارت متمركز شده است كه دلایل آن می تواند به خاطر اقتصاد و ضرورت كاهش یابی میزان انتشار دی اكسیدكربن باشد كه عمدتا با بازدهی حرارتی و نحوه استفاده از انرژی در ساختمان ها ارتباط مستقیمی دارد.
هدرروی گرما در یك ساختمان به معنای مقاومت كم مصالح آن است. این امر تا كنون عمدتا از طریق شیشه پنجره یا به عبارت بهتر، شیشه كاری نامناسب و ضعیفی همچون شیشه تك جداره حادث می شده است. با روش های پیشرفته كه مانع فرار گرما از ساختمان است می توان تنوع انتخاب زیباشناسانه و تنوع عایق سازی را به صورت توأمان، فراهم آورد.نور خورشید به سه طریق: انعكاسی، انتقالی و جذبی پخش می شود. این امر در ایده تولید شیشه های كنترل خورشیدی و عایق حرارتی منظور شده است. شیشه های كنترل خورشیدی و عایق حرارتی تضمین آسایش و جلوگیری از هدرروی گرما هستند. عواملی همچون حذف رطوبت، نم و تقطیر در فضای میانی شیشه های دو جداره، شیشه های رنگی با خاصیت فتوولتائیك و پوشش های مختلف با ضخامت های مختلف، شیشه را در مقابل ذخیره سازی انرژی تقویت می كند.اهمیت حفظ ذخایر انرژی غیر قابل بازیافت و كمبود ذخایر انرژی فسیلی در بسیاری از كشورها، مسئولان را بر آن داشته تا به بهینه سازی انرژی دقت وسواسانه تری مبذول دارند. صنعت ساختمان همچون سایر صنایع از عمده ترین مصرف كنندگان انرژی است و شیشه به لحاظ ماهیت خاص خود نقش عمده ای در هدرروی انرژی ایفا می كند. با تلاش در جهت تقویت قابلیت های شیشه همچون انتقال نور و حذف معایب آن، با تدابیری همچون استفاده از شیشه های دو جداره و تركیب انواع شیشه ها با هم ، استفاده از شیشه ها با قابلیت انتقالی، انعكاسی و جذبی، ممانعت از گریز اشعه فرابفنش از داخل ساختمان به بیرون یا ممانعت از انتقال گرمای خورشید به داخل ساختمان و... و تلفیق جنبه های معمارانه با مهندسی و تكنولوژی ساخت پیشرفته در این محصول، می توانیم در جهت مدیریت انرژی گام برداریم.معماری به روز
درباره وبلاگ

معماری بازی استادانه ، صحیح و با شکوه توده هایی است که در روشنایی با یکدیگر جمع می شوند چشمان ما برای مشاهده ی صورت ها (فرمها) در روشنایی ساخته شده اند ؛ نور و سایه این صورت ها را آشکار می کنند ؛ مکعب ها،مخروط ها ، کره ها ، استوانه ها یا هرمها صورتهای بزرگ اولیه ای هستند که نور آن ها را به گونه ای ممتاز آشکار می کند؛ تصویر این صور در درون ما و بدون ابهام متمایز و ملموس است . به همین دلیل است که این ها صور زیبا ، زیباترین صورند . همه کس ، از کودک گرفته تا وحشی و ما بعد الطبیعه دان با این مطلب موافق است . این امر به ماهیت هنر های تجسمی مربوط می شود .

معماری به روز

مدیر وبلاگ : یاشار
نویسندگان
نظرسنجی
بهترین معمار جهان کیست ؟
آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :
عضویت سریع [RegFastForm]